В. І. Плиско, А. Й. Сікура, Р. М. Радзієвський. МОДЕЛЮВАННЯ РУХОВИХ ДІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 126-131.

Валерій Іванович Плиско,
доктор педагогічних наук, професор,
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Україна,
Аніта Йосипівна Сікура,
кандидат біологічних наук, доцент,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
вул. Пирогова, 9, м. Київ, Україна,
Ростислав Михайлович Радзієвський,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Інститут Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна


МОДЕЛЮВАННЯ РУХОВИХ ДІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ


АНОТАЦІЯ:

Дослідження спрямовано на підвищення ролі теоретичної підготовки студентів в організації власних рухових дій на заняттях із фізичного виховання. Було поставлено наступні завдання: провести аналіз і дати особисту оцінку процесу моделювання рухових дій; розробити схематичну модель організації рухових дій відповідно до поставленої мети і експериментально перевірити її ефективність. З метою підвищення ефективності різних рухових комплексів, використовуваних у фізичному вихованні, було проведено приватний експеримент на прикладі стрибків у довжину і висоту. Використовувався метод бліц-опитування, коли учасник на підставі теоретичних знань дає відповідь на пос- тавлене запитання. На підставі усної характеристики рухів розраховувалася послідовність переходу від одних рухів до інших, а також весь час, використаний на відповідь. Також оцінювався латентний період від моменту, коли було поставлено питання, до завершення повної відповіді. Враховувалася швидкість, чіткість і конкретність. Після теоре- тичної підготовки на першому занятті відзначалася злагоджена робота на другому (практичному) занятті. Учасники, які виконували завдання на основі отриманих знань, зуміли компенсувати час на практичне засвоєння технічних дій і досягли високих показників у порівнянні з вихідними даними. Ефективність становила 40%. Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки. Необхідним є вдосконалення викладання фізичного виховання на основі раці- онального розподілу тематики занять. Використання дидактичних принципів від знань і умінь до навичок забезпечує ефективність занять з фізичного виховання. Пропорційне насичення програми теоретичними і практичними розділа- ми дозволяє підвищити послідовність, системність і доступність. Під час розробки методики навчання доцільно враховувати взаємозв’язок теоретичних і практичних напрацювань, систематизувати знання для конкретної ситуації і визначити дії, які не викликають сумнівів. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

рухові дії, моделювання, фізичне виховання, студент, образне мислення, м’язова пам’ять.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Берштейн Н. А. О построении движений / Н. А. Бернштейн. – М. : Медгиз, 1947. – 255 с.
2. Брушлинский А. В. Мышление и прогнозиро- вание / А. В. Брушлинский. – М. : Мысль, 1979. – 230 с.
3. Гальперин П. Я. Основные результаты иссле- дования по проблеме «Формирование умственных действий и понятий»: доклад, обобщающий исследования, представленные на соискание ученой степени доктора педагогических наук / П. Я. Гальперин. – М. : МГУ, 1965.
4. Захаров Е. Н. и др. Энциклопедия физической подготовки : Методические основы развития физиче- ских качеств / Е. Н. Захаров, А. В. Карасев, А. А. Са- фонов. – М. : ОЛентос, 1994. – 368 с.
5. Пономарев Н. И., Ильинич В. И., Гудзенко И. Р. Физической подготовке – профессиональную направленность // Вести высшей школы. –1975. – № 8. – С. 67-69.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.