І. О. Павленко, ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 122-126.

Інна Олександрівна Павленко,
кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри спортивних дисциплін та фізичного виховання,
Сумський державний університет імені А. С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, УкраїнаФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено теоретичне обґрунтування та розробку методичного забезпечення формування валео- логічного мислення студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі професійної підготовки. На основі здійсненого теоретичного аналізу розроблено методику формування валеологічного мислення студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі професійної підготовки, зокрема внесено зміни до робочої програми нав- чальної дисципліни «Фізичне виховання» (як навчальної дисципліни за вибором студентів), обгрунтовано й розробле- но завдання для визначення рівня володіння теоретичними знаннями та практичними навичками валеологічної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі професійної підготовки та тести валео- логічного мислення. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

валеологічне мислення, адаптаційні можливості, студенти вищих педагогічних навчальних за- кладів, професійна підготовка, теоретичне обгрунтування, методичне забезпечення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гончаренко М. С. Валеологічні аспекти фор- мування здоров’я у сучасному освітянському процесі / М. С. Гончаренко, В. Є. Новикова // Педагогіка, психо- логія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту. – 2006. – № 12. – С. 39-43.
2. Громадське здоров’я в Україні. Основні ста- тистичні показники за 2010 рік / за заг. ред. Москаленка В. Ф.; укл.: Гузєва Т. С. та ін., – Київ, 2011. – 40 с.
3. Мешко Г. М. Комплексний аналіз факторів професійного здоров’я вчителів сучасної школи / Галина Михайлівна Мешко // Пед. науки: зб. наук. пр. / Нац. академія держ. прикордон. Служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2011. – Вип. 59. – С. 76-79.
4. Микитюк О. М. Проблеми формування здо- ров’язберігаючої компетентності учителів в умовах навчально-виховного процесу / О. М. Микитюк // Педа- гогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту. – 2009. – № 4. – С. 74-78.
5. Митина Л. М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога. / Л. М. Митина, Г. В. Митин, О. А. Анисимова. – Москва: Академия, 2009. – 320 с.
6. Охорона здоров’я в Україні: статист. зб. / Держ. комітет статистики України. – К.: [Б. в.], 2007. – 271с.
7. Павленко І. О. Методика формування валео- логічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей / І. О. Павленко // Освіта та розвиток обдарованої дитини. – 2014. – № 12 (31). – C. 28-31.
8. Соціологія: вісн. Дніпропетровськ. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 21 (1). – 180 с.
9. Cтан здоров’я населення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat- 14541.html – Назва з екрана.
10. Чорна Т. В. Гіподинамія – головний чинник по- слаблення організму учнівської та студентської молоді / Т. В. Чорна // Пед. науки: зб. наук. пр. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2011. – Вип. 2. – С. 76-79.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.