О. П. Ноздрова, ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ДИТЯЧИХ ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 117-121.

Оксана Павлівна Ноздрова,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ДИТЯЧИХ ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються цілі, форми організації, етапи та завдання літньої виховної педагогічної прак- тики в дитячих оздоровчих таборах та її можливості щодо формування ключових компонентів професійної компетентності та творчого потенціалу майбутніх фахівців. Розкрито значення колективно-творчих справ як фактору розвитку креативних здібностей студентів. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

літня виховна педагогічна практика, дитячий оздоровчий табір, ключові компоненти професійної компетентності майбутніх фахівців, формування творчого потенціалу студентів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бондар Л. Проблема громадянської компете- нтності / Л. Бондар // Директор школи, ліцею, гімна- зії. – 2003. – № 3. – С. 64-65.
2. Овчарук О. Компетентності як ключ до оно- влення змісту освіти // Стратегія реформування осві- ти в Україні / О. Овчарук – К: «К.І.С», 2003. – С. 13- 41.
3. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно- ориентировнанной парадигмы образования / А. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.
4. Осипова Т. Методика воспитательной работы в лагере: практикум по спецкурсу / Т. Осипова. – Харьков: Бурун Книга, 2008. – 120 с.
5. Родигіна І. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / І. Родигіна. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 96 с.
6. Шмаков С. Каникулы (Прикладная «энцик- лопедия»: учителю, вожатому) / С. Шмаков. – М.: Новая школа, 1994. – 130 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.