Г. О. Латіна. ОЦІНКА ПРЕВЕНТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПРИ НАДЛИШКОВІЙ МАСІ ТІЛА У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.

// Наука і освіта.  2016.  № 8.  102-106.

Ганна Олександрівна Латіна,
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури,
Навчально-науковий інститут фізичної культури
Сумського державного педагогічного університет імені А. С. Макаренка,
вул. Роменська, 93, м. Суми, Україна


ОЦІНКА ПРЕВЕНТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПРИ НАДЛИШКОВІЙ МАСІ ТІЛА У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ


АНОТАЦІЯ:

Підвищення розповсюдженості ожиріння серед населення вимагає розробки способів оцінки та заходів профі- лактики цього захворювання. Тому на підставі інтегральної оцінки було проведено дослідження фізичного розвитку, рухового режиму та фізкультурно-оздоровчої активності в учнів 10-14 років. Вікова закономірність підвищення маси тіла в учнів 10-14 років зумовлена зниженням рухової активності у хлопців. Встановлено, що превентивна спрямованість фізичного виховання при ожирінні у дітей 10-14 років відповідає середньому рівню, що свідчить про достатню фізкультурно-оздоровчу роботу у загальноосвітніх навчальних закладах.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

  превентивне фізичне виховання, ожиріння, рухова активність, учні.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Законопроект Про затвердження Загально- державної програми «Здоров’я-2020 : український вимір» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/107842.
2. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: [підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту]: у 2 т. / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 366 с.
3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №254 від 27.04.2006. Про затвердження протоколів надан- ня медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://faculty.health.lviv.ua/files/N254iDitaiendokrinologiya.pdf
4. Оржеховська В. М. Педагогіка здорового спо- собу життя / В. М. Оржеховська // Проблеми освіти : наук.-метод. збірник. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – Вип. 48. – С. 3-7.
5. Приходько В. М. Превентивна педагогіка / В. М. Приходько // Виховна робота в школі. – 2006. – № 3. – С. 2-5.
6. Стан здоров’я школярів в Україні [Електрон- ний ресурс] / С. Л. Няньковський, М. С. Яцула, М. І. Чикайло, І. В. Пасечнюк // Здоровье ребенка. – №5 (40). – 2012. – Режим доступу: http://www.mif￾ua.com/archive/article/32962#prettyPhoto.
7. Шадрин С. А. Ожирение у детей / С. А. Шад- рин, А. В. Статова, Т. Е. Привалова // Педиатрия. – 2013. – № 4. – C. 4-7.
8. Щорічна доповідь про стан здоров’я населен- ня, санітарно-епідемічну ситуацію та результати дія- льності системи охорони здоров’я України. 2014 рік / за ред. Квіташвілі О.; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2015. – 460 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.