І. В. Кривенцова, С. А. Пашкевич, ЕФЕКТИВНІСТЬ РУХЛИВИХ ІГОР У РОЗВИТКУ ШВИДКІСНИХ ЯКОСТЕЙ 12-14 РІЧНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ.

// Наука і освіта.  2016.  № 8.  98-101.

Ірина Володимирівна Кривенцова,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування,
Святослава Адамівна Пашкевич,
кандидат медичних наук,
доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і оздоровчої
та лікувальної фізичної культури,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
вул. Алчевських, 29, м. Харків, Україна


ЕФЕКТИВНІСТЬ РУХЛИВИХ ІГОР У РОЗВИТКУ ШВИДКІСНИХ ЯКОСТЕЙ 12-14 РІЧНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

 На підставі позитивної динаміки показників швидкісних якостей юних фехтувальників, у статті було обгрунтовано ефективність впровадження ігрового методу навчання. У дослідженні брали участь 20 фехтувальників 12-14 років, які були розподілені випадковим чином на дві групи – дослідну (ДГ) та конт- рольну (КГ). У ДГ в тренувальний процес упроваджено спеціальні рухливі ігри. За три місяці встановлено вірогідне зростання показників лабільності нервової системи в ДГ; показники стресостійкості мали тен- денцію до зниження. Одночасно у ДГ, порівняно з КГ, покращилися показники тактичних умінь та швид- кості тактичного навчання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 фехтувальники, ігровий метод навчання, швидкісні якості, тепінг-тест, тактичні уміння.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Бусол А. Взаємозв’язок показників розвитку швидкісних і силових якостей фехтувальників- початківців / А. Бусол, А. Никитенко, А. Никитенко, В. Бусол, В. Шуберт // Молода спортивна наука Укра- їни: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 62-67.
2.Кривенцова И. В. Физическая подготовка фех- товальщиков в воспитании будущих педагогов / И. В. Кривенцова // Физическое воспитание студентов. – 2010. – №1. – С. 57-59.
3.Турецкий Б. В. Обучение фехтованию : учебное пособие для ВУЗов / Б. В. Турецкий. – М. : Академический проект, 2007. – 432 с.
4.Borysiuk Z. Information Processes, Stimulation and Perceptual Training in Fencing / Zbigniew Borysiuk, Zbigniew Waskiewicz // Journal of Human Kinetics. – 2008. – Vol. 19. – pp. 63-82. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.degruyter.com/view/j/hukin.2008.19.issue-- 1/v10078-008-0005-/v10078-008-0005-y.xml
5.Rogers Ed. Advanced Fencing Techniques : Dis￾cussions with Bert Bracewell [Електронний ресурс] / Ed Rogers. Publisher : Crowood, 2013. – Режим доступу : http://www.crowood.com/.
6.Smith J. Foil Fencing : the techniques and tactics of modern foil fencing / J. Smith. Summersdale Publish￾ers Ltd., 2003. – 174 p
.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.