І. Є. Кожуріна. ПРОГРАМА ОЗДОРОВЧОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

// Наука і освіта.  2016.  № 8.  85-92.

Ірина Євгенівна Кожуріна,
аспірант кафедри дефектології та фізичної реабілітації,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ПРОГРАМА ОЗДОРОВЧОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


АНОТАЦІЯ:

 У статті досліджено ефективність програми з оздоровчого фізичного виховання та її вплив на фізичну підготовленість та функціональний стан студентів із урахуванням педагогічних умов. Охарактеризовано режими рухової активності студентів. Розглянуто вплив ходьби на функціональні системи організму та наве- дено п’ять основних типів швидкості ходьби. Узагальнено форми реалізації технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності, які представлено в групах програм. Запропоновано модель, в якій епіцентром індивідуалізації є студент як суб’єкт здорового способу життя та власного фізичного розвитку. Отримані результати передбачають впровадження розробленої методики в процес навчання експериментальних груп, що сприятиме достовірному підвищенню показників фізичного стану та особистісного фізичного розвитку.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 оздоровча програма, оздоровча ходьба, фізична підготовленість студентів, соматичне здоров’я, індивідуальне навантаження.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Амосов Н. М. Моя система здоров’я / Н. М. Амосов. – К. : Здоров’я, 1989. – 114 с.
2. Арестов Ю. М. Физическое воспитание сту- дентов с ослабленным здоровьем : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук / Ю. М. Арестов. – М., 1998.
3. Бэкон Ф. О поддержании здоровья / Ф. О. Бэкон. – Соч. В 2-х т. / Пер., общ. ред. и вступ. статья А. Л. Субботина. – М. : Мысль, 1971. – Т.2. – С. 424.
4. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л. В. Волков. – К. : Олимп. л-ра, 2002. – 294 с.
5. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К., 1996. – 32 с.
6. Джуринський П. Б. Вивчення закономірнос- тей розвитку фізичної і функціональної працездатнос- ті учнів під час виконання оздоровчих аеробних вправ. / П. Б. Джуринський // Наука і освіта. – 2010. – № 6. – С. 64-68.
7. Дубогай О. Д. Роль фізичного виховання у формуванні здорового способу життя / О. Д. Дубогай // Молодь за здоров’я : Матеріали Міжнародної кон- ференції. – К, 2001. – С.33.
8. Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л. Я. Иващенко. – Київ, Науковий світ, 2008. – 198 с.
9. Маляр Е. І. Розвиток професійно-важливих яко- стей студентів спеціальності «Оподаткування» засобами футболу: автореф. канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 / Е. І. Маляр. Львів, 2008. – 22 с.
10. Марчук В. Деякі аспекти оптимізації системи управління фізичним станом студентів-першокурсників / В. Марчук // Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» у контексті європейської інтеграції України : мат. науково-практ. конф., 24-26 червня. 2004. – Тернопіль, 2004. – С. 321-322.
11. Сіренко Р. Р. Фактори, що впливають на ру- хову активність та мотивацію до занять фізичним вихованням студенток вищих навчальних закладів / Р. Р. Сіренко // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2005. – №15. – С. 44-51.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.