О. В. Клименко, А. І. Босенко, Л. О. Євтухова, УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА ДАНИМИ МОНІТОРИНГУ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 73-78.

Олена В’ячеславівна Клименко,
аспірант кафедри біології і основ здоров’я
Анатолій Іванович Босенко,
кандидат біологічних наук, приват-професор,
завідувач кафедри біології і основ здоров’я
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна
Лариса Олександрівна Євтухова,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри зоології, фізіології та генетики,
Гомельський державний університет імені Франциска Скорини,
вул. Советська, 104, м. Гомель, Білорусь
 УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА ДАНИМИ МОНІТОРИНГУ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ 


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено визначенню ролі моніторингу фізичного розвитку студентів і можливості його викорис- тання в оптимізації навчального процесу на факультеті фізичного виховання. Для вирішення поставленої мети оцінювався фізичний розвиток студентів 17-20 років першого курсу факультету фізичного виховання на початку (n=120) та в кінці (n=144) навчального року, що дало уявлення про динаміку фізичного розвитку студентів першого курсу протягом першого року навчання. Розроблено та впроваджено в процес навчання окремим видам спорту оці- ночні (нормативні) таблиці. Під час дослідження відмічалися закономірні позитивні зміни показників фізичного розвитку студентів першого курсу упродовж навчального року. Такі критерії, як зріст, маса тіла, життєва єм- кість легень, кистєва та станова сила у вказаний період достовірних змін не зазнавали. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

навчальний процес, фізичне виховання, студенти, моніторинг, фізичний стан, фізичний розвиток.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Апанасенко Г. Л. Книга о здоровье / Г. Л. Апанасенко. – К.: Медкнига, 2007. – 132 с.
2. Ковальова З. П. Физическое развитие и спор- тивная подготовка студентов 4 курса факультета фи- зического воспитания / З. П. Ковальова, В. К. Лапин // Теория и практика физической культуры. – 1965. – № 11. – С. 53-56.
3. Поташнюк І. В. Вища освіта і здоров’я студе- нтів / І. В. Поташнюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки : Сер. : Біологія, медицина. – 1997. – № 1. – С. 89–91.
4. Спортивная метрология: Учеб. для ин-тов физ. культ. / Под ред. В. М. Зациорского. – М.: Физ- культура и спорт, 1982. – 256 с.
5. «Фізичне виховання – здоров’я нації». Цільо- ва комплексна програма. Указ Президента України № 963/98 від 01.09.1998. – 28 с.
6. Фізичний розвиток дітей різних регіонів Ук- раїни / за ред. А. М. Сердюка. – К.: КІМО “Деркул”, 2003. – Вип. 2. – С. 216–230.
7. Фізичний розвиток дітей різних регіонів Ук- раїни (випуск I, міські школярі) / Під заг. редакцією д.мед.н., проф. І.Р. Бариляка і к.мед.н., с.н.с. Н.С. Польки. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 208 с
.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.