І. О. Калиниченко, ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗА ДАНИМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЧНІВ.

// Наука і освіта.  2016.  №8.  68-72.

Ірина Олександрівна Калиниченко,
доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
вул. Роменська , 87, м. Суми, Україна
 ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗА ДАНИМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЧНІВ 


АНОТАЦІЯ:

У статті проаналізовано зв’язок між конституційно-типологічними ознаками і функціонально-резервними можливостями організму підлітків 15-17 років. У дослідженні брали участь 2 276 школярів у віці від 15 до 17 років загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми. Встановлено, що серед підлітків переважав нормостенічний тип конституції (62,66±0,97%), питома вага осіб у групах астенічного і гіперстенічного типів була вірогідно меншою (16,90±0,78% і 14,44±0,74% відповідно) (р<0,01). Виявлено тенденцію до перевищення показника САТ у представ- ників гіперстенічного типу (119,18±1,74 мм рт. ст.) над аналогічними показниками у представників нормостенічно- го (116,32±0,61мм рт. ст.) та астенічного (116,70±1,03 мм рт. ст.) типів конституції. Низький та нижче середнь- ого рівні найчастіше зустрічалися у підлітків гіперстенічного соматотипу. Під час дослідження було виділено такі чинники ризику неінфекційних хвороб у осіб гіперстенічного типу конституції: дисгармонійний ФР із надмірною масою тіла та схильність до підвищення тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи, що може бути використано для донозологічної діагностики відхилень у стані здоров’я.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фізичний розвиток, тип конституції, функціонально-резервні можливості, підлітки, ін- декс типу конституції, донозологічна діагностика.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Апанасенко Г. Л. Валеология: неизбежность новой стратегии здравоохранения / Г. Л. Апанасенко // Український медичний часопис. – 2003. – № 5 (37). – С. 91-94.
2. Гозак С. В. До питання оцінки адаптаційно- резервних можливостей організму дітей шкільного віку в гігієнічних дослідженнях / С. В. Гозак, О. Т. Єлізарова // Гігієна населених місць. – 2012. – № 59. – С. 285-292.
3. Калужский А. Д. Донозологическая диагно- стика: системный подход к организму человека (часть 1) / А. Д. Калужский // Донозология и здоровый образ жизни. – 2015 – № 2 (17) – С. 26-33.
4. Оцінка адаптаційних і функціонально- резервних можливостей організму дітей шкільного віку: методичні рекомендації / Уклад.: Л. В. Квашніна, Н. С. Полька, І. О. Калиниченко, Ю. А. Маковкіна. – Київ: ДУ «Інститут педіатрії, аку- шерства та гінекології АМН України», 2010. – 18 с.
5. Патент на корисну модель № 46269 Україна, МПК А61В 5/107 Спосіб оцінки типу конституції у дітей / Л. В. Квашніна, І. О. Калиниченко, Н. С. Поль- ка, М. Ю. Антомонов; заявник і власник ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України» – U 2009 07443; заявл. 16.07.2009; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
6. Полька Н. С. Проблеми збереження довкілля і здоров'я нації у матеріалах XV з'їзду гігієністів України / Н. С. Полька, В. І. Федоренко, Б. А. Пластунов // Довкілля та здоров’я. – 2013. – №2. – С. 68-80.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.