Г. Л. Заікіна. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 62-67.

Ганна Леонідівна Заікіна,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна
 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ 


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено результати порівняльної оцінки психофізіологічного та функціонального станів школярів, навчально-виховний процес яких відрізняється за інтенсивністю рухової активності. Показано, що у школярів з недостатньою руховою активністю та надмірним розумовим навантаженням розумова працезда- тність наприкінці тижня підтримується за рахунок стадії «кінцевого пориву», у той час як у школярів із ви- сокою інтенсивністю рухової активності продуктивність розумової діяльності залишається стабільною до кінця тижня. Підтверджено факт позитивного впливу систематичної фізичної активності на нейродинамічні функції та сенсомоторну сферу, незважаючи на генетичну детермінованість цих властивостей. Представле- но дані оцінки варіабельності ритму серця, які підтверджують факт значного перенапруження організму учнів з недостатньою руховою активністю та надмірним інформаційним навантаженням.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

рухова активність, фізична активність, психофізіологічний стан, функціональний стан, розумова працездатність, варіабельність ритму серця, нейродинамічні властивості, сенсомоторна сфера.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бальсевич В. К. Физическая активность че- ловека / В. К. Бальсевич, В. А. Запорожанов – Киев: Здоровье, 2007. – 224 с.
2. Яцунський О. С. Вплив рухової недостатно- сті на здоров'я дітей і підлітків / О. С. Яцунський, О. В. Кувалдіна, Р. О. Ілюхин // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв: НУК, 2012. – Вип. 5. – С. 137–138.
3. Калиниченко І. О. Гігієнічна оцінка добової рухової активності дітей 7-17 років / І. О. Калиниче- нко // Гігієна населених місць. – 2011. – № 57. – С. 317-318

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.