Марина Миколаївна Завадська. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНОЇ ХОДЬБИ

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 58-61.

Марина Миколаївна Завадська,
кандидат біологічних наук,викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури,
Навчально-науковий інститут фізичної культури
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка,
вул. Роменська, 93, м. Суми, Україна
 ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНОЇ ХОДЬБИ 


АНОТАЦІЯ:

У статті пропонується оптимізація рухової активності студентів за рахунок використання засобів спортивної ходьби на заняттях із фізичного виховання. Визначено ставлення студентів до спортивної ходьби як способу підтримки здорового способу життя. Запропоновано комплекс вправ оздоровчої спортивної ходьби, який може бути використаний на заняттях із фізичного виховання як засіб оптимізації навчального процесу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

рухова активність, спортивна ходьба, студенти, фізичне виховання, фізична культура.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Карабанов А. Реалізація Закону України «Про фізичну культуру і спорт» у навчально-виховній сфері / А. Карабанов, Н. Карабанова, Б. Зубрицький // Фізи- чне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Україн- ки, 2010. – № 4 (12). – С. 43-46.
2. Физическое воспитание и спортивное совер- шенствование студентов : современные инновацион- ные технологии : [монография / под ред. проф. Раев- ского Р. Т.]. – Одесса : Наука и техника, 2008. – 616 с.
3. Ахметов Р. Ф. Легка атлетика / Р. Ф. Ахметов, Г. М. Максименко, Т. Б. Кутек. – Житомир : Жито- мирський державний університет імені Івана Франка, 2010. – 320 с.
4. Валецька Р. Механізм дії фізичної активності на управління здоров’ям / Р. Валецька, О. Петрик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у су- часному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 35–39.
5. Раевский Р. Т. Здоровье, здоровый и оздоро- вительный образ жизни студентов / Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский. – Одесса : Наука и техника, 2008. – 556 с.
.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.