Г. І. Жáра, ФОРМИ І МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 52-57.

Ганна Іванівна Жáра,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ
фізичного виховання, здоров’я і спорту,
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Україна
 ФОРМИ І МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито форми і методи, за допомогою яких здійснюється реалізація змісту компетентності індивідуального здоров’язбереження майбутніх учителів на етапах професійної підготовки за освітніми сту- пенями «бакалавр» та «магістр». Окреслено структуру та зміст програм навчальних дисциплін, які прямо чи опосередковано дозволяють формувати у студентів різні складові компетентності індивідуального здо- ров’язбереження. Цьому сприяє комплексне застосування сучасних та авторських інноваційних форм навчан- ня, активних та інтерактивних методів навчання, методів оздоровлення та регуляції життєдіяльності, а також використання спеціально розроблених засобів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

здоров’я вчителя, компетентність індивідуального здоров’язбереження, інноваційні фор- ми і методи навчання, професійна підготовка, майбутній вчитель, бакалавр, магістр.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бобрицька В. І. Формування здорового спо- собу життя у майбутніх учителів : Монографія / В. І. Бобрицька. – Полтава: ТОВ «Поліграфічний центр «Скайтек», 2006. – 432 с.
2. Гончаренко М. С. Духовность, здоровье, об- разование : Учебное пособие / М. С. Гончаренко. – Харьков: «БУРУН КНИГА», Киев: КНТ, 2011. – 176 с.
3. Долинський Б. Т. Визначення сутності понят- тя «здоров’я» та його роль у професійній діяльності вчителя початкової школи / Б. Т. Долинський // Віс- ник ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. Вип. 136 / Чернігів- ський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – 256 с. – С. 63-67.
4. Жáра Г. І. Вибрані аспекти збереження про- фесійного здоров’я майбутнього вчителя / Г. І. Жáра // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Т. 1. Вип. 107. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Нос- ко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – 388 с. – С. 136- 139.
5. Жáра Г. І. Структура компетентності індиві- дуального здоров’язбереження вчителя у системі неперервної педагогічної освіти / Г. І. Жáра // Гумані- тарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер- жавний педагогічний університет імені Григорія Ско- вороди» – Додаток 1 до Вип.36, Том ІІІ (63): Темати- чний випуск «Вища освіта України у контексті інтег- рації до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2015. – 582 с. – С. 313–323.
6. Христофорова Т. А. Семь шагов от наблюде- ния к творчеству. Новое образование взрослых / Т. А. Христофорова, Н. Й. Никифорова, О. В. Никифорова // Методика викладання природни- чих дисциплін у вищій і середній школі: матер. Між- нар. наук.-практ. конф. «XIХ Каришинські читання», 17–18 травня 2012 р. – Полтава: Астрая, 2012. – С. 217–219.
7. Розроблення освітніх програм. Методичні ре- комендації / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
8. Chrzanowska-Gancarz M. O kompetencjach nauczyciela w wielokulturowym szkolnictwie wyższym / Małgorzata Chrzanowska-Gancarz, Piotr Gancarz // Гу- манітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип.36, Том ІІІ (63) : Те- матичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ : Гнозис, 2015. – 582 с. – С. 515–524. 9. Guidelines and Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Education [Елек- тронний ресурс] // Tuning Educational Structures in Europe. 17.02.2009. – Режим доступу : http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/269- reference-points-for-the-design-and-delivery-of-degree￾programmes-in-education.html
.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.