Л. О. Євтухова, А. І. Босенко, ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕЛЕКТРЕТНО-ТЕРМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 47-51.

Лариса Олександрівна Євтухова,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри зоології, фізіології та генетики,
Гомельський державний університет імені Франциска Скорини,
вул. Советська, 104, м. Гомель, Білорусь,
Анатолій Іванович Босенко,
кандидат біологічних наук, приват-професор,завідувач кафедри біології і основ здоров’я,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕЛЕКТРЕТНО-ТЕРМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 


АНОТАЦІЯ:

У статті описується метод електретно-термічного аналізу (ЕТА) та визначаються можливості його застосу- вання під час вивчення медико-біологічних дисциплін. Аналіз науково-методичної літератури показує, що мо- тивуючим фактором, що сприяє активізації самостійної дослідницької роботи студентів, є корисність виконува- ної роботи і її результативність. Так, обстеження основних життєво важливих систем організму однокурсників вчить студентів-фізіологів не тільки краще освоювати методику проведення обстеження, а й грамотно аналізу- вати, інтерпретувати отримані результати. На практичних і лабораторних заняттях із медико-біологічних дис- циплін великий інтерес можуть представляти методи скринінг-діагностики стану крові, синовіальної рідини, сечі та інших біооб’єктів. Доведено, що фізичний метод дослідження – метод ЕТА – володіє інформативністю щодо ряду біологічних об’єктів. За його допомогою можна отримати дані щодо електрофізичних властивостей досліджуваних об’єктів у вигляді спектрів термостимульованого струму. Вивчення основ і практична реалізація результатів методу, що описується, студентами медико-біологічних спеціальностей сприяє підвищенню їхньої професійної компетентності. Позитивним моментом є також можливість переймати в процесі навчання кращий досвід академічної науки, що сприяє підвищенню ефективності навчання. Для забезпечення ефективності нав- чального процесу в рамках вивчення дисциплін «Фізіологія людини», «Імунологія», «Клітинна і тканинна інже- нерія», «Біофізика», «Методи аналізу біооб’єктів», «Фізіологія спорту», «Біологічні методи досліджень у фізи- чній культурі і спорті» ми рекомендуємо доповнити традиційний перелік досліджуваних методик методом ЕТА, що дозволить підвищити рівень потенціалу практичної самостійної роботи студентів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

метод електретно-термічного аналізу, навчальний процесс, дослідницька діяльність студе- нтів, токова спектроскопія, термостимульований ток.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексеенко Т. С. Образование как основное стартовое условие инновационного типа экономическо- го роста / Т. С. Алексеенко, И. В. Алексеенко // Сборник научных статей Международного весеннего форума «Инновационные технологии в бизнес-образовании». – Гомель : БТЭУ, 2008. Ч.1. – С. 175-179.
2. Алтайцев А. М. Учебно-методический ком- плекс как модель организации учебных материалов и средств дистанционного обучения. В кн. : Универси- тетское образование : от эффективного преподавания к эффективному учению / А. М. Алтайцев, В. В. Наумов. – Мн. : Пропилеи, 2002. – С. 229-241.
3. Болотов В. А. Система оценки качества обра- зования : учеб. пособие для вузов / В. А. Болотов, Н. Ф. Ефремова. – М. : Логос, 2007. – 263 с.
4. Девятова О. Н. Биохимический микроанализ в практической лаборатории, использование капил- лярной крови / О. Н. Девятова, Г. А. Афонина, Н. С. Крылова, Т. А. Чимитова // Лабораторное дело. – 1989. – N8. – С. 73-74. 5. Павлова В. Н. Синовиальная среда суставов. – М. : Медицина, 1980. – 296 с. 

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.