Варе И. С. Самоотношение студентов-психологов с разной степенью сформированности смысложизненных ориентаций.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 44-51.

Ірина Сергіївна Варе,
аспірант кафедри теорії та методики практичної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


САМОСТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ З РІЗНИМ
СТУПЕНЕМ СФОРМОВАНОСТІ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ


АНОТАЦІЯ:

Збалансоване, позитивне самоставлення психолога є важливою психологічною умовою його ефективної взаємодії з клієнтами. Вивчення цього феномена, розкриття його місця в процесі становлення особистості є нагальною проблематикою сучасної психології особистості. Метою статті є виклад теоретико-емпіричних результатів дослідження самоставлення майбутніх психологів із різним рівнем сформованості смиложиттєвих орієнтацій. За допомогою кореляційного аналізу виявлено, що між показниками методики МДС і СЖО існують значущі, додаткові, додатні та від’ємні і негативні взаємозв’язки. Особливості самоставлення в групах студентів 1-5 курсів з високим ступенем сформованості смисложиттєвих орієнтацій полягають в наступному: а) студенти 1 курсів високо оцінюють себе, свою індивідуальність, раціонально сприймають критику, позитивно ставляться до себе в цілому, але в критичних ситуаціях такі люди схильні до знецінення своїх досягнень; б) студентам 2 курсів характерно вибіркове ставлення до своїх особистісних властивостей, впевненість в собі та в своїх силах допомагає їм протистояти труднощам; в) 3, 4, 5 курси: цим студентам властиво сприймати себе координаторами свого розвитку, вони відкриті, відверті, вміють контролювати емоційні реакції і переживання з приводу себе. Майбутні психологи з низьким рівнем сформованості смисложиттєвих орієнтацій: а) 1 курс: ці студенти розкривають особливості ставлення до свого «Я» в залежності від ступеня адаптованості до ситуації, у них вираженою є захисна поведінка особистості, основним джерелом того, що відбувається з людиною, визнаються зовнішні обставини; б) 2, 3 курси: цим особистостям властива декларація впевненості в собі в поєднанні з осудженням інших, пошуками в них джерел всіх неприємностей і бід; в) студенти 4-5 курсів високо оцінюють себе, але в їхній поведінці виявляється тенденція до заперечення власної провини в конфліктних ситуаціях і власних проблем. Отже, ступінь сформованості смисложиттєвих орієнтацій та особливості самоставлення є факторами професійного становлення особистості психолога, від яких залежить активність особистості в досягненні успіхів у професійній діяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

смисложиттєві орієнтації, самоставлення, студенти-психологи, самовпевненість, самоцінність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:


1. Настольная книга практического психолога / Сост. С. Т. Посохова, С. Л. Соловьева. − М. : АСТ: Хранитель; СПб.: Сова, 2008. – 671 с.
2. Панок В. Г. Психологічна служба: Навчально- методичний посібник для студентів і викладачів / В. Г. Панок. – Кам’янець-Подольський : ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 488 с.
3. Пантилеев С. Р. Самоотношение как эмоцио- нально-оценочная система. / С. Р. Пантилеев. – М. : МГУ, 1991. – 108 с.
4. Психология самоотношения: Учеб. пособие / А. М. Колышко. − Гродно: ГрГУ, 2004. − 102 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.