Харцій О. М., Перевозна Т. О., Лубенець С. В. Підготовка майбутніх спеціалістів до ефективного управління.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 40-44.

Олена Миколаївна Харцій,
кандидат психологічних наук, доцент,
Тетяна Олексіївна Перевозна,
кандидат психологічних наук, доцент,
Сергій Васильович Лубенець,
кандидат технічних наук, доцент,
Харківська державна академія культури,
Бурсацький узвіз 4, м. Харків, Україна 


ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена дослідженню підготовки до управлінської діяльності майбутніх менеджерів органі- зації. Визначено основні підходи в дослідженні компонента особистості, виявлено фактори творчого потен- ціалу та його структурні елементи. Актуалізація потреби у творчій особистості в умовах перетворення сус- пільства висуває питання про необхідність створення певних умов для виховання такої особистості. Тому творчий підхід в освітньому процесі підготовки майбутніх керівників має особливе значення. Керувати означає вести до успіху інших, розуміючи під успіхом реалізовану мету. Креативність в управлінській діяльності має особливе значення для розвитку нашого суспільства. Попит на творчу особистість в наші часи дуже великий. Креативні управлінці досягають більших успіхів. Необхідно шукати методи і способи розвитку креативності в майбутніх керівників.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

підготовка до управлінської діяльності, творчість, творчій компонент, креативний по- тенціал, ефективність управлінської діяльності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управления / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – «Фортуна-пресс». – «Реноме». Харьков. – Симферополь, 2003. – 338 с.
2. Карамушка Л. М. Психологія освітнього ме- неджменту / Л. М. Карамушка. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.
3. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (Соціально-психологічний аспект) / Н. Л. Ко- ломінський. – К.: МАУП., 2000. – 286 с.
4. Лукичева Л. И. Управление персоналом: Учеб- ное пособие / Л. И. Лукичева. – М. : Омега-Л, 2004. – 264 с. Психологія – Психология – Psychology "Наука і освіта", №7, 2016 43
5. Морозов А. В. Управленческая психология / А. В. Морозов. – М. : Академический проект, 2003. – 288 с.
6. Щокін Г. В. Практична психологія менеджмен- ту / Г. В. Щокін. – К. : Україна, 2001. – 373 с.
7. Шепель В. М. Управленческая психология / В. М. Шепель. – М. : Экономика, 1994. – 240 с.
8. Шпалинский В. В. Социальная психология ме- неджмента / В. В. Шпалинский. – Харьков: ИВМО «ХК», 1998. – 315 с.
9. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 695 с.
10. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная актив- ность как проблема творчества / Д. Б. Богоявленская. – Ростов: Феникс. 1993. – 232 с.
11. Боно Е. Серьезное творческое мышление / Е. Боно. – Минск: Поппури. 2005. – 416 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.