Кривцова Н. В. Профессиональные предпочтения и психологические особенности личности исследователя информационных ресурсов.

// Наука і освіта.  2016.  №7 26-39

Наталя В’ячеславівна Кривцова,
аспірант кафедри філософії та біоетики,
Одеський національний медичний університет,
Валіховський провулок 2, м. Одеса, Україна


ПРОФЕСІЙНІ ПЕРЕВАГИ І ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДОСЛІДНИКА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ


АНОТАЦІЯ:

 

У статті представлено результати теоретичного та емпіричного вивчення індивідуально-типологічних особливостей особистості дослідника інформаційних ресурсів. Проведений аналіз сучасних досліджень дозволив виділити два основних напрямки: 1) крізь призму професії і вимог ГОСТу до підготовки науковців; 2) в контексті вивчення психологічних особливостей творчої індивідуальності. При цьому у переглянутих спробах типізації дослідника була визначена особлива роль у структурі особистості мотиваційних компонентів (цілей, цінностей та смислів). У емпіричному дослідженні взяло участь 187 студентів Одеського національного медичного університету, для яких дослідницька спрямованість особистості професіонала є важливою умовою успіху. Був проведений кореляційний аналіз взаємозв’язків між показниками формально-динамічного, соціальноімперативного та особистісного рівнів у структурі особистості професіоналу та якісний аналіз індивідуальнотипологічних особливостей інноваційного потенціалу особистості та специфіки реалізації різних інноваційних можливостей у респондентів із різним ступенем диференціації професійних уподобань, різним типом ставлення до науково-дослідницької діяльності та значущості дослідницького компоненту в структурі особистості професіоналу взагалі. Як показав аналіз отриманих результатів, суб’єкти науково-дослідницької діяльності з недиференційованими професійними уподобаннями в інноваційних ситуаціях емоційно реагують на нову інформацію в залежності від домінуючої особистісної тенденції, не аналізуючи можливості і результати інноваційної активності. Суб’єкти, в структурі особистості професіоналу яких дослідницький компонент не є переважним, так само віддають перевагу позитивним або негативним переживанням «новизни», але їм характерно прагнення до осмислення нової інформації і можливостей реалізації інноваційного потенціалу особистості. Респонденти з дослідницьким типом особистості професіоналу не схильні до емоційних реакцій на нову ситуацію і/або інформацію: в інноваційних ситуаціях активно діють, оцінюючи результати. Отримані результати дозволили говорити про те, що дослідницький компонент в структурі особистості професіоналу стає значущим фактором продуктивної інноваційної діяльності, сприяє вибору конструктивних форм реалізації інноваційного потенціалу на різних рівнях взаємодії людини зі світом, є умовою особистісно-професійного розвитку сучасного фахівця, зокрема медика. Перспективним напрямком вважаємо вивчення психологічного резерву самореалізації дослідника інформаційних ресурсів, зокрема, вивчення специфіки самоорганізації особистості дослідника і визначення діапазону показників дослідницького типу в структурі особистості професіоналу, коли інноваційний потенціал виконує стабілізуючі функції, забезпечуючи як варіативність особистісно-професійного розвитку, так і соціальну адаптивність та продуктивність творчої самореалізації і психологічне здоров’я сучасної людини в цілому.

 
КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистість дослідника, самоорганізація, професіоналізація, самореалізація, інноваційний потенціал особистості.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Аллахвердян А. Г. Психология науки. Учебное пособие / О. Г. Аллахвердян, Г. Ю. Мошкова, А. В. Юревич, М. Г. Ярошевский. – М. : МПСИ Флинта, 1998. – 312 с.
2. Балымова И. В. Самодетерминация становления субъекта научно-исследовательской деятельности в вузовском обучении: диссертация ... кандидата психологических наук: 19.00.01 / И. В. Балымова. – Казань, 2008. – 207 с.
3. Власенко Ю. А. Психологическая феноменология инновационного потенциала личности / Ю. А. Власенко // Наука і освіта. – No4-5, 1998. – С. 41-45.
4. Галажинский Э. В. Системная детерминация самореализации личности [Электронный ресурс]: Дис... д-ра психол.наук: 19.00.01 / Э. В. Галажинский.– М.: РГБ, 2003 (Из фондов Российской Государственной библиотеки) http://diss.rsl.ru /diss/03/0476/ 030476008.pdf.
5. Денеко М. В. Потенциал личности как движущая сила развития преподавателя-профессионала /М. В. Денеко // Известия Томского политехнического университета. – No 5. – Т. 309. – 2006 – С. 246-250.
6. Зеер Э. Ф. Психология профессий: учебное пособие для студентов вузов текст / Э. Ф. Зеер, А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов. – М.: Аспект Проект, 2003 – 485 с.
7. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е. П. Ильин. –СПб.: Питер, 2008. – 432 с.
8. Клочко В. Е., Галажинский Э. В. Психология инновационного поведения / В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский. – Томск: Томский государственный университет. – 2009. – 240 с.
9. Лукьянов А. С. Самореализация творческого потенциала человека и инновации: методологические проблемы исследования / А. С. Лукьянов // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – No1. – Том ІІ (Психолого-педагогические науки). – С. 219-221.
10. Новикова Н. В., Фисенко А. И. Инновации как субъективированная форма изменений /Н. В. Новикова, А. И. Фисенко // Личность как субъект инноваций: сборник научных трудов. / Науч. ред. М. В. Волкова. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2010. – С. 6-17.
11. Саннікова О. П. Феноменологія особистості: Вибрані психологічні праці / О. П. Саннікова. – Одеса: СМИЛ, 2003. – 256 с.
12. Саннікова О. П. Макроструктура особистості психологічний опис / / О. П. Саннікова // Науково-практичний журнал південного наукового Центру НАПН України «Наука і освіта». – No7. – 2013 – С.7-12.
13. Селье Г. От мечты к открытию: Как стать учѐным: Пер.с англ./ Общ.ред. М. Н. Кондрашовавой и И. С. Хорола; Послесл. М. Г. Ярошевского и И. С. Хорола. – М.: Прогресс, 1987. – 386 с.
14. Собчик Л. Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики / Л. Н. Собчик.– СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 624 с.
15. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого: Підручник для науковця / Ю. П. Сурмін. – К.: Навчально- Психологія – Психология – Psychology "Наука і освіта", No7, 2016 38 методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006 – 302 с.
16. Шальнева Т. В. Индивидуально-психологические характеристики личности учѐного / Т. В. Шальнева // Сборник научных трудов Северо -Кавказского государственного технического университета. – Серия «Гуманитарные науки». – No2 (14). – 2005.
17. Cattell R. B. The Scieentific Analysis of Personality / R. B. Cattell. – London: Penguin Books, Limined,1965. – 225 р.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.