Білоус Р. М., Бєлова А. В. Психологічні особливості соціального інтелекту в юнацькому віці.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 11-15.

Руслана Миколаївна Білоус,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології, педагогіки та філософії,
Альона Валеріївна Бєлова,
студентка 4 курсу напрямку підготовки «Психологія»,
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського,
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено теоретичні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців щодо становлення со- ціального інтелекту в онтогенезі. Розкрито основні особливості та зміст поняття «соціальний інтелект». Подано емпіричне дослідження компонентів соціального інтелекту студентів та учнів, описано їх відмінності. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціальна діяльність, соціальна інформація, спілкування, соціальний інтелект


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенче- ского возраста / Б. Г. Ананьев // Современные психо- лого-педагогические проблемы высшей школы. – 1974. – № 2. – С. 3-15.
2. Куницына В. Н. Межличностное общение: учебник для вузов / В. Н. Куницына, Н. В. Казарино- ва, В. М. Погольша. – СПб.: «Питер», 2003. – 544 с.
3. Ляховець Л. О. Вікові особливості соціально- го інтелекту / Л. О. Ляховець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2015. – № 126 (Т. 1). – С. 102-106.
4. Ляховець Л. О. Соціальний інтелект: поняття, функції, структура / Л. О. Ляховець // Вісник Чернігівсь- кого національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2013. – № 114 (Т. 1.) – С. 128-134.
5. Михайлова Е. С. Социальный интеллект. Концепции, модели, диагностика / Е. С. Михайлова. – СПб. : С.-Петерб., 2007. – 266 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.