Кобильнік Л. М., Хомула Ю. М. Психологічні особливості аксіологічних настанов старшокласників в етнокультурному середовищі.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 5-11.

Лілія Миколаївна Кобильнік,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології,
Юлія Миколаївна Хомула,
студентка 4 курсу,
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
вул. Гетьманська 20, м. Мелітополь, Україна


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКСІОЛОГІЧНИХ НАСТАНОВ СТАРШОКЛАСНИКІВ В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено виявленню особливостей аксіологічних настанов у етнокультурному середовищі, визна- ченню психологічних умов їх формування. Уточнено зміст поняття «аксіологічні настанови особистості», «етно- культурне середовище». Проаналізовано проблему цінностей у психологічній науці. Виявлено залежність старшок- ласників від широкого соціального оточення. Визначено психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій у старшому шкільному віці. Представлено результати експериментального дослідження ціннісних орієнтацій учнів 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

аксіологічні настанови, ціннісні орієнтації, старший шкільний вік, етнокультурне середовище.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Артюхова Ю. В. Цінності і виховання / Ю. В. Артюхова // Педагогіка. – 2003. – №4. – С. 117-121.
2. Бех I. Д. Духовні цінності в розвитку особис- тості / I. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2001. – №1. – С. 124-129.
3. Вашкевич В. М. Ціннісно-світоглядні наста- нови молоді в умовах соціально-історичних трансфо- рмацій / В. М. Вашкевич // Гілея: науковий вісник. – 2013. – №73. – C. 205-209.
4. Карпенко З. С. Психологічні основи аксіоге- незу особистості: автореф. дис. на здобуття наук сту- пеня док. психол. наук: спец.08.07.01 / З. С. Карпенко. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – 37 с.
5. Кіпріянова Є. В. Дослідження ціннісних оріє- нтацій старшокласників та управління соціалізацією особистості / Є. В. Кіпріянова // Соціологія в школі. – 2003. – №2. – С. 50-52.
6. Оллпорт Г. В. Особистість в психології / Г. В. Оллпорт. – М.: Ювента, 2008. – 345 с.
7. Семенов В. Є. Ціннісні орієнтації сучасної молоді / В. Є. Семенов // Соціологічні дослідження. – 2007. – №4. – C. 37-43.
8.Солдатова Г. У. Психология межэтнической напря- женности / Г. У. Солдатова. – М.: Смысл, 2008. – 389 с.
9. Хмелев Е. Исследование ценностных ориента- ций учащихся средних и старших классов / Е. Хмелев // Воспитание школьников. – 2001. – №8. – С. 10-13. 10. Черкесова П. С. Этнокультурная среда как условие воспитания социальной компетентности под- ростков / П. С. Черкесова // Вестник Социально- педагогического института. – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессиона- льного образования «Социально-педагогический инс- титут». – 2013. – №1(6). – С. 7-16.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.