Sannikov O. I. Information system operator: the structure and components of personal choice.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 133-143

Олександр Ілліч Санніков,
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри теорії і методики практичної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська Дорога, 4, м. Одеса, Україна


ОПЕРАТОР ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ:
СТРУКТУРА І КОМПОНЕНТИ ВИБОРУ ОСОБИСТОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Розглядається системна організація прийняття рішення оператором інформаційної системи, особливості впливу властивостей особистості оператора на формування і реалізацію вибору. Визначено роль і місце прийняття рішень у структурі операторської діяльності. Представлені результати кількісного (кореляційного) і якісного аналізу (метод асів, метод профілів) провідних професійно важливих якостей оператора інформаційної системи. Представлено основні характеристики і опис шкал прийняття рішень, а також результати аналізу стійких груп, утворених парами шкал: ґрунтовність і авантюрність, самостійність і нерішучість, імпульсивність і далекоглядність, догматичність і схильність до ризику. Описано результати якісного аналізу вибору в групах самостійних і несамостійних операторів, особливості взаємозв’язку виділених властивостей прийняття рішень. Показано роль самостійності в системі властивостей особистості, яка приймає рішення, виділено її складові в системі властивостей особистості. Розглянуто структуру психологічної системи прийняття рішень, яка реалізована на двох рівнях – суб’єктному і середовищному, утворених комплексом компонентів, які обумовлюють один одного. Виділено компоненти кожного з рівнів, представлено змістовний аналіз реалізованих функцій. Описано характеристики і роль соціального досвіду як компонента системи прийняття рішення. Розкрито зміст регулятивної функції мотиваційно-вольового компонента системи, особливості використання оператором особистісних ресурсів в ситуації ризику


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

прийняття рішення, суб’єкт вибору, протиріччя, невизначеність, ризик, компоненти ситуації вибору.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Егорова М. А. Социально-психологическая го- товность к самостоятельной жизни выпускников шко- лы-интерната / Марина Алексеевна Егорова // Весник практической психологии образования. – 2007. – № 3. – С. 59-66.
 2. Гуріна З. В. Психолого-педагогічні умови ста- новлення самостійності у дітей раннього віку: Авто- реф. дис. … канд. психол. наук / спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Зоя Володимирівна Гуріна. – Київ, 2008. – 23 с.
3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 512 с.
4. Индина Т. А. Регуляторно-личностные меха- низмы принятия решений в чрезвычайных ситуациях / Т. А. Индина // Известия РГПУ имени А. И. Герцена. – 2010. – № 124. – С. 336–347.
5. Канеман Д. Принятие решений в неопределен- ности: Правила и предубеждения / Д. Канеман, П. Словик, А. Тверски; пер.з англ. – Xарьков : Изд-во «Гуманитарный Центр», 2005. – 632 с.
6. Карпов. А. В. Психология принятия решения в профессиональной деятельности: монография / А. В. Карпов. – Ярославль : Изд-во ЯрГУ, 1991. − 152 с. 11.
7. Карпов. А. В. Методологические основы пси- хологии принятия решения / А. В. Карпов. – Яро- славль : Изд-во ЯрГУ, 1999. − 232 с.
8. Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений: учебное пособие для вузов / Т. В. Корнилова. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 286 с.
9. Корнилова Т. В. Методологические проблемы психологии принятия решений / Т. В. Корнилова // Психологический журнал. − 2005. − Т. 26. − № 1. − С. 7-17.
10. Корнилова Т. В. Саморегуляция и личностно- мотивационная регуляция принятия решений / Т. В. Корнилова // Субъект и личность в психологии саморегуляции / Под ред. В. И. Моросановой. − М. – Ставрополь, 2007. − С. 181-194.
11. Корнилова Т.В. Мельбурнский опросник при- нятия решений: русскоязычная адаптация [Электрон- ный ресурс] / Т. В. Корнилова // Психологические ис- следования. – 2013. – Т. 6, № 31. – С. 4. Доступ к ре- сурсу: http:// psystudy.ru.
12. Козелецкий Ю. Психологическая теория ре- шений / Юзеф Козелецкий; Пер. с польск. Г. В. Мин- ца и В. Н. Поруса. Послесловие Б. В. Бирюкова и О. К. Тихомирова. – М. : Прогресс, 1979. – 504 с.
13. Lipshitz, R., & Strauss, O. Coping with uncertainty: a naturalistic decision-making analysis // Organizational Behaviour and Human Decision Processing. – Vol. 69. – 1997. – P. 149-163.
14. Обознов А. А. На пути построения системной модели психической регуляции операторской дея- тельности / А. А. Обознов // Идея системности в со- временной психологии / Под ред. В. А. Барабанщико- ва. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. – 496 с.
15. Помиткіна Л. В. Особистісні детермінанти прийняття студентами стратегічних життєвих рішень / Любовь Витальевна Помиткіна // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПНУ. – Т. XІV. – Ч. 6. – 2012. – С. 366–374.
16. Санников А. И. Психологические характери- стики взаимодействия: анализ содержания и уточнение понятий / А. И. Санников // Вісник Одеського національного університету. Том 15. Вип. 11. Ч. 1. Психологія. – Одеса: Астропринт, 2010. – С. 414-422.
17. Санников А. И. Личностные факторы приня- тия решений / А. И. Санников // Наука і освіта. Спец- випуск «Психологія особистості: теорія, досвід, прак- тика». – 2012. – №6/CVVII. – С. 162–166.
18. Санников А. И. Личностные аспекты принятия решений профессионалом / А. И. Санников // Наука і освіта. Спецвипуск «Психологія особистості: теорія, досвід, практика». – 2013 – №7/CXVII. – С. 295–303.
19. Sannikov A. I. Activities and decision-making: a comparative analysis // Materials of the VII international research and practice conference «European Science and Technology». – Vol. II, Munich, April 23-24th, 2014. Munich – Germany. – 2014. – P. 364-368.
20. Санников А. И. Мотивация и побужде- ние в исследованиях принятия решений / А. И. Санников // Наука і освіта. – 2014. – № 11/CXXVIII. – С. 190-197. 21. Sannikov A. I. On the construction of meaningful decision-making model // Proceedings of the 1st European Conference on Education and Applied Psychology. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. – 2014. – P. 107-112.
22. Санников А. И. Личностные предикторы при- нятия жизненных решений / А. И. Санников // Наука і освіта. – 2015. – № 10 / CXXXIX. – С. 217–230.
23. Simon H. A. Theory of Decision-making in economics and statistical // Psychological Bulletin. – Vol. 68. – 1967. P. 29-46.
24. Венда В. Ф. Системы гибридного интеллекта: Эволюция, психология, информатика / В. Ф. Венда. – М. : Машиностроение, 1990. – 448 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.