Мирошниченко Е. А. Роль темперамента зимовщика в процессе адаптации к условиям жизнедеятельности в Антарктике.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 126-132.

Олена Анатоліївна Мірошниченко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
психології та управління навчальними закладами,
Житомирський університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна 


РОЛЬ ТЕМПЕРАМЕНТУ ЗИМІВНИКА В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ
ДО УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В АНТАРКТИЦІ


АНОТАЦІЯ:

Актуальним питанням науковців є психологічна підготовка українського зимівника до довготривалого перебування в Антарктиці. Починаючи з XVI Української антарктичної експедиції на станцію «Академік Вернадський», ми проводимо психологічні дослідження адаптації зимівників щодо життєдіяльності в умовах Антарктики. У статті висвітлено особливості проявів типів темпераменту зимівників у процесі адаптації до екстремальних умов життєдіяльності. Особливості життєдіяльності зимівників пов’язані з тривалим (до 13 місяців) перебуванням на обмеженій території, що спричинює соціальну ізоляцію, сенсорну та психологічну депривацію. Адаптація зимівників проходить в умовах суворого клімату і великою мірою залежить від стабільності психоемоційного стану учасників експедиції, який ґрунтується на особливостях темпераменту особистості. Мета статті – представити теоретичні основи визначення темпераменту зимівника та практичні результати досліджень соціально-психологічних особливостей його прояву на прикладі попередніх експедицій до Української антарктичної станції. У статті представлена авторська методика визначення проявів типів темпераменту та описано психодіагностичний інструментарій її проведення. Ми проводимо дослідження за допомогою методик визначення темпераменту, а також використовуючи спостереження за проявами соціально- психологічних особливостей адаптації зимівників щодо життєдіяльності в умовах Антарктики. Заміри психологічних параметрів (зрізів) відбуваються чотири рази: в період формування членів експедиційної команди (лютий-березень відповідного року експедиції), в середині зимівлі (червень-липень відповідного року експедиції), в період початку відкриття станції для відвідувачів (листопад відповідного року експедиції) та в кінці зимівлі (березень року повернення). Аналізуючи отримані результати, ми дійшли висновку, що найбільш адаптованим типом темпераменту до життєдіяльності в умовах Антарктики є флегматик. Представники цього типу складають близько 40% учасників Українських антарктичних експедицій, що свідчить про достатній рівень психологічної стабільності команд зимівників. Наші експерименти проходять в межах Державної наукової програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 рр. і потребують подальшого розвитку.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

адаптація, адаптивність, темперамент, збудження, гальмування, сила, рухливість, врівно- важеність нервових процесів, психодіагностичний інструментарій.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Володарская И. А. Некоторые проблемы формирования профессионализма у курсантов воен- ного артиллерийского университета [Електронний ресурс] / И. А. Володарская, Н. Д. Изергин, А. С. Марков. – Режим доступу: www document.//http://www.oim.ru/reader.asp?whichpage=l &mytip=l &word=&pagesize =15&Nomer= 13 8
2. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы./ Е. П. Иль- ин. – СПб.: Питер, 2011. – 512 с.
3. Небылицын В. Д. Избранные психологиче- ские труды / Под ред. Б.Ф. Ломова. – М. : Педагогика, 1990. – 403 с.
4. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных / И. П. Павлов. – М.: Медгиз, 1951. – 506 с.
5. Психолого-педагогічні аспекти реалізації су- часних методів у вищій школі: навч.посіб. / за ред. М. В. Артюшиної, О. М. Котикової, Г. М. Романової. – К.: КНТУ, 2007. – 528 с.
6. Райгородский Д. Я. Практическая диагности- ка. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райго- родский. – Самара: «БАХРАХ-М», 2008. – 672 с.
7. Симонов П. В. Высшая нервная деятельность человека. Мотивационно-эмоциональные аспекты / П. В. Симонов. – М.: Наука, 1975. – 176 с.
8. Стреляу Я., Краевски А. Индивидуальный стиль деятельности и сила нервной системы // Психофизиологические вопросы становления профессионала. – М.: Наука, 1974. – С.170-176.
9. Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий / Б. М. Теплов. – М.: Изд- во Институт практической психологии АПН СССР, 1998. – 544 с.
10. Фурман О. Е. Полімотивація – спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату / О. Е. Фурман // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – № 6/1(11), doi:10.15587/2313-8416.2015.45049.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.