Медянова Е. В. Теоретико-практический анализ применения когнитивного блока метода «Создающая сила» И. В. Ершовой-Бабенко для развития когнитивных составляющих личности.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 117-126.

Олена Володимирівна Медянова,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії та біоетики,
Одеський національний медичний університет,
вул. Ольгіївська, 13, м.Одеса, Україна


ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО
БЛОКУ МЕТОДУ «СТВОРЮЮЧА СИЛА» І. В. ЄРШОВОЇ- БАБЕНКО
ДЛЯ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНИХ СКЛАДОВИХ ОСОБИСТОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються синергетичні принципи і психосинергетичні концептуальні моделі, що покладені в основу застосування когнітивних методик методу «Створююча Сила» І. В. Єршової-Бабенко для розвитку когнітивних складових особистості. У роботі викладено результати апробації цих методик на контингенті студентів медиків і фармацевтів, зокрема теоретичний аналіз і підсумки практичного застосування методики «Просто- ровочасовий конспект» до обробки історичної інформації. У результаті теоретичного аналізу постнекласичних принципів (В. Г. Буданов), що характеризують поведінку системи в процесі Становлення (в точках біфуркації), обґрунтовано застосування методик для стимулювання превентивного розвитку когнітивних можливостей осо- бистості в тренінговому режимі в ході навчального процесу у фармацевтичному коледжі. Було виявлено вплив методики на статистично значущий розвиток розумової операції «Класифікація», підтверджено стимулювання розвитку операції «Систематизація». Також було проаналізовано теоретичні принципи організації навчального процесу з урахуванням його нелінійності; обґрунтовано застосування методики, що розвиває когнітивні складові особистості студента-медика, і її вплив на стан як особистості в цілому, так і її ціннісної сфери. За підсумками формуючого експерименту: 1) виявлено когнітивні складові особистості, найбільш стимульовані цим методом (операційний показник – абстрактно-символьний тип мислення; узагальнений показник – рівень особистісного інтелекту); 2) досліджено вплив розвитку когнітивної сфери особистості студентів-медиків на стан їхньої ціннісної сфери; 3) отримано дані про вплив особливостей організації навчального процесу на першому курсі медичного ВНЗ на стан когнітивної сфери студентів. Підтверджено сучасну тенденцію до зниження когнітивних можливостей студентів коледжів і ВНЗ і, відповідно, актуальність підбору методик для їх компенсаторного розвитку в ході навчального процесу. Теоретико-практичний аналіз застосування когнітивних методик методу «Створююча Сила» І. В. Єршової-Бабенко дозволив зробити висновок про зону їх оптимальної ефективності при впровадженні в освітній процес вищої медичної школи для розвитку когнітивної сфери особистості студентів, активізації самоорганізаційних внутрішньоособистісних процесів, формування професійно значущої спрямованості цінностей особистості майбутніх медиків


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

когнітивна сфера особистості, синергетика, типи мислення, розумові операції, ціннісна сфера особистості, психосинергетика.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Беседа о композиции с кинооператором В. П. Бабенко – членом Союза кинематографистов СССР и Украины. – Одесса, 2013. – 31 с.
2. Ершова-Бабенко И. В. Психосинергетические стратегии человеческой деятельности (Концептуаль- ная модель) / И. В. Ершова-Бабенко // Монография. – Винница: NOVA KNYHA, 2005. – 360с.
3. Ершова-Бабенко И. В. Сборник лекций по психосинергетике / И. В. Ершова-Бабенко. – Одес- са, 2007. – 270 с.
4. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Сложнооргани- зованные системы. Монография / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – М.: Мир, 1994. – 236 с.
5.Медянова Е. В. Когнитивные составляющие как фактор развития ценностной сферы личности студента-медика: дис. на соисканиеученой степени канд. психол. наук: спец.19.00.01 «Общая психология, история психологии»/ Е. В. Медянова. –Одесса. 2013. –267 с.
6.Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монограия / Отв. ред. Л. П. Киященко и В. С. Степин. – СПб: Издательский дом «Міръ», 2009. – 672 с.
7.Розпорядження Кабінет Міністрів Українивід 30 вересня 2015 р. № 1018-р «Про схвалення Концеп- ції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки» [Електронний ресурс].– Режим досту- пу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1018-2015- %D1%80.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.