Посвістак О. А. Біхевіористський підхід до сім’ї: специфіка та основні концепції.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 111-117.

Олеся Анатоліївна Посвістак,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри філософії і політології,
Хмельницький національний університет,
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна


БІХЕВІОРИСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО СІМ’Ї: СПЕЦИФІКА ТА ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ


АНОТАЦІЯ:

У статті встановлено специфіку біхевіористського підходу до психології сім’ї. Відокремлено основні концепції, сформульовані представниками біхевіоризму, які лягли в основу психології сім'ї: концепцію дитячо- батьківських стосунків Дж. Уотсона, концепцію вирішення проблем сім'ї  шляхом зміни поведінки її членів Б. Скіннера, концепцію взаємодії в діаді Дж. Келлі, Г. Тібо, Дж. Хоманса та ін. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологія сім’ї, біхевіоризм, поведінка, діада, «матриця результатів»


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.
2. Келли Г. Межличностные отношения / Г. Кел- ли, Дж. Тибо // Современная зарубежная социальная психология. – М.: МГУ. – 1984. – С. 61-81.
3. Потапчук Є. М. Поведінкові реакції подружжя в ситуаціях адюльтеру та особливості надання їм психологічної допомоги [Електронний ресурс] / Є. М. Потапчук, Н. Д. Потапчук. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1216 (15.05.2016). – Назва з екрану.
4. Потапчук Є. М. Позашлюбні стосунки под- ружжя та причини їх виникнення / Є. М. Потапчук, Н. Д. Потапчук // Збірник наукових праць Національ- ної академії Державної прикордонної служби Украї- ни. – 2011. – № 61. – С. 205-209.
5. Ритцер Дж. Современные социологические те- ории / Дж. Ритцер. – СПб. : Питер, 2002. – 688 с.
6.Скиннер Б. Ф. Технология поведения / Б. Ф. Скиннер // Вестник НГУ. – 2007. – Т. 1. – Вып. 1. – С. 82-91.
7. Турбан В. В. Сімейний конфлікт як предмет дослідження у практичній психології / В. В. Турбан // Актуальні проблеми психології. – 2016. – Т. 10, Вип. 28. – С. 444-453.
8. Уотсон Дж. Психологический уход за ребен- ком / Дж. Уотсон. – М. : Мир, 1930. – 170 с.
9. Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен / Дж. Хоманс // Современная зарубежная социальная психология. – М.: МГУ, 1984. – С. 82-91.
10. Чебикін О. Я., Денисенко А. О. Дослідження психологічної готовості до подружніх взаємостосунків старших підлітків та юнацтва / О. Я. Чебикін, А. О. Де- нисенко // Наука і освіта. – 2004. – №2. – С. 58-63.
11. Шульц Д.П. История современной психоло- гии / Д. П. Шульц, С. Э. Шульц. – СПб. : Евразия, 1998. – 528 с.
12. Dollard J. Frustration and aggression / J. Dollard, L. W. Doob, N. E. Miller, O. H. Mowrer, R. Sears. – New Haven, CT : Yale University Press, 1939. – 229 p.
13. Homans G. C. Social behavior: Its elementary forms / G. C. Homans. – New York: Hartcourt, Brace & World, 1961. – 45 р.
14. Homans G. C. The nature of social sciences / G. C. Homans. – New York: Hartcourt, Brace & World – 1967. – 109 р.
15. Maccoby E. Patterns of child rearing / E. Maccoby, H. Levin, E. Lowell, R. Sears, J.Whiting, J. Berwick. – Stanford Univ Pr., 1957. – 560 p.
16. Skinner В. F. Science and human behavior / B. F. Skinner. – Cambridge: B.Skinner Foundation, 2014. – 466 р.
17.Watson J. Вehaviorism / J. Watson. – Chicago: University of Chicago Press, 1930. – 262 р.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.