Акімова Л. Н., Гаврилюк Р. І. Пороки як відображення аморальної складової моральної свідомості людини.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 106-111.

Лариса Наумівна Акімова,
кандидат психологічних наук, доцент
кафедри загальної психології та психології розвитку особистості,
Раїса Ігорівна Гаврилюк,
аспірант кафедри загальної психології та психології розвитку особистості,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна


ПОРОКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ АМОРАЛЬНОЇ
СКЛАДОВОЇ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ 


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається проблема аморалізму як складової моральної свідомості. Визначається, що аморалізм репрезентує асоціальний внутрішній план вчинку і призводить до конституювання суб’єктом неконструктивних, дезадаптивних стратегій поведінки. Як узагальнений термін для опису різноманітних пороків, злої чи спотвореної сутності людської душі може бути представленим самостійним, незалежним вектором, який певним чином співіснує з моральними цінностями і принципами. Доведено, що пороки як морально-практичний феномен аморалізму обмежують свободу і автономію особистості. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

моральна свідомість, моральні цінності та принципи, аморалізм, зло, пороки, дескриптори аморалізму, конструктивний і деструктивний аморалізм.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Булгакова Е. А. Совершенствование психоло- гической диагностики представлений молодежи со- временной морали : автореф. дис. на соискание степе- ни канд. психол. наук. : спец. 19.00.01 «Общая психо- логия, история психологии» / Е. А. Булгакова. – М. – 2011. – 26 с.
2. Научное наследие Н. Н. Ланге в университет- ской библиотеке : монография / В. И. Подшивалкина, Р. Н. Свинаренко, Е. В. Полевщикова. – Одесса: Ас- тропринт, 2010. – 352 с.
3. Основи психології: Підруч. / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменеця. – К.: Либідь, 1996. – 632 с.
4. Парамонова С. П. Динамика морального созна- ния / С. П. Парамонова. – Пермь: ПГТУ, 1997. – С. 20.
5. Пролеев С. В. Энциклопедия пороков : оп- равдание изъянов и слабостей человеческой натуры / С. В. Пролеев. – К. : Наукова думка, 1996. – 240 с.
6. Савчін М. В. Психологія відповідальної поведінки / М. В. Савчін. – К.: Україна-Вітта, 1996. – 130 с.
7. Скрипник А. П. Моральное зло в истории этики и культуры / А. П. Скрипник. – М. : «Политиз- дат», 1992. – 349 с.
8. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы пси- хологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности : Учебное пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – С. 334-335. Психологія – Психология – Psychology "Наука і освіта", №7, 2016 110
9. Соболева М. Е. О зле в человеческой природе в трудах Канта / М. Е. Соболева // Кантовский сбор- ник. – 2013. – №4(46). – С. 15-29.
10. Сухарев А. В. Этнофункциональная психоло- гия в воспитании, психотерапии и психопрофилакти- ке : Учебное пособие / А. В. Сухарев. – М.: Издатель- ство ЭКО. ТКЦ «Альтекс», 2004. – 168 с.
11. Хвостов А. А. Моральное сознание личности : структура, генезис, детерминанты / A. A. Хвостов. – М.: Прометей, 2005. – 472 с.
12. Mischel W., Mischel H. N. A cognitive social leaning approach to morality and self-regulation // Moral development and behavior: theory, research, and social issues / Ed. by T. Lickona. – New-York etc.: Holt, Rinehart and Winston, 1976. – P. 88.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.