Каніболоцька М. С. Теоретичні засади дослідження соціальних мереж у контексті соціально-психологічного супроводу освітніх інновацій.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 99-105.

Марія Сергіївна Каніболоцька,
кандидат психологічних наук, науковий співробітник
Інституту соціальної та політичної психології
Національна академія педагогічних наук України,
вул. Андріївська, 15, м. Київ, Україна
 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ


АНОТАЦІЯ:

У статті здійснено порівняльний аналіз соціальних мереж і традиційних каналів інформації у контексті оцінки їхнього впливу на громадську думку та залучення громади до прийняття суспільно важливих рішень. Проведено теоретичний аналіз зарубіжного та вітчизняного освітянського досвіду з використання соціальних мереж як інструменту просування освітніх інновацій. Відокремлено визначальні характеристики соціальних мереж як техноло- гії соціально-психологічного супроводу інновацій: діалогічність, соціальна підтримка, відчуття спільності та при- належності, контроль над ситуацією, ефект психічного зараження емоціями та почуттями. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

освіта, освітні інновації, інформаційні технології, соціально-психологічний супровід, соці- альні мережі, мережеві технології, технології нетворкінгу.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Благов Ю. Е. Концепция корпоративной соци- альной ответственности и стратегическое управление / Ю. Е. Благов // Российский журнал менеджмента. – 2004. – № 3. – С. 17–34.
2. Иванченко С. Н. Активные методы в обучении и социально-психологических исследованиях / С. Н. Иванченко // Современные образовательные технологии, используемые в очном, заочном и допол- нительном образовании. – 2014. – С. 117-123. – [Элек- тронный ресурс]. – Режим доступа: http://sptechnology.ucoz.ua/publ/aktivnye_metody_v_obu chenii_i_socialno_psikhologicheskikh_issledovanijakh_s ovremennye_obrazovatelnye_tekhnologii_ispolzuemye_v _ochnom_zaochno/1-1-0-18.
3. Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс. – М. : Academia, 1999. – 505 c.
4. Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу: колективна монографія / за ред. П. Д. Фролова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. 2013. – 310 с.
5. Сайт Українського освітнього проекту «ЕDERA». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ed-era.com/mon.html.
6. Сайт «Українська правда. Життя». – [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2016/08/4/216010/.
7. Смола Л. Є. Детермінанти політичного проце- су сучасності: теоретико-методологічний аналіз в інформаційно-психологічному вимірі / Л. Є. Смола. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 93 с.
8. Соціальні мережі як чинник розвитку грома- дянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик. – К. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. 2013. – 220 c.
9. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик. – К. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадсько- го. 2014. – 260 с.
10. Фролов П. Д. Соціально-психологічна підт- римка освітніх реформ: метод. посіб. / П. Д. Фролов. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 88 с.
11. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behaviour change / A. Bandura // Psychological review. – 1977. – Vol. 84, №. 2. – P. 191–215.
12. Brashears M. E. The microstructures of network recall: how social networks are encoded and represented in human memory / M. E. Brashears, E. Quintane // Social Networks. – 2015. –№ 41. – P. 113-126.
13.Brashears M. E. Error correction mechanisms in social networks can reduce accuracy and encourage innovation / M. E. Brashears, E. Gladstone // Social Networks. – 2016. – № 44. – P. 22-35.
14. Brewer J. T. The intersection of social media and education reform / J. T. Brewer, M. Wallis // Critical Education. – 2015. – № 14. – P. 1-17.
15. Dwyer C. Trust and privacy concern within social networking sites: a comparison of Facebook and MySpace / C. Dwyer, S. R. Hiltz, K. Passerini // Proceedings of the thirteenth Americans Conference of Information Systems (August 09-12, 2007). – Keystone, Colorado, 2007. – 12 p.
16. González-Bailón S. Networked discontent: the anatomy of protest campaigns in social media / S. González-Bailón, Ning Wang // Social Networks. – 2016. – № 44. – С. 95-104.
17. Listen, Participate, Transform. A social media framework for local government. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://youngfoundation.org/wpcontent/uploads/2013/02/Listen-Participate-Transform-Asocial-media-framework-for-local-government-June- 2010.pdf
18. Moyle K. Building innovation: learning with technologies / K. Moyle // Australian education review. – 2010. – № 56. – P. 72-80.
19. Rogers E. M. Diffusion of innovations / E. M. Rogers, A. Singhal. – New York : The Free Press, 1995. – 526 p.
20. Social media’s influence on public discourse in the pacific northwest. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.quinnthomas.com/wpcontent/uploads/2015/10/QUINNTHOMAS_SocialMedia-Insights_Final.pdf.
21. Swilka A. Networks of innovation: towards new models for managing schools and systems / A. Swilka. – Paris : OECD, 2003. – 184 p.
22. Using social media to engage with and communicate to key stakeholders. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.ed.gov/about/inits/ed/implementationsupport-unit/tech-assist/using-social-media-pub.pdf.
23. Valente T.W. Davis R. L. Accelerating the diffusion of innovations using opinion leaders / T. W. Valente, R. L. Davis // The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences. – 1999. – № 566. –P. 55-67.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.