Дергач М. А. До проблеми кібер-залежності студентів комп’ютерних спеціальностей.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 92-98.

Маргарита Альфрітівна Дергач,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології,
Запорізький національний технічний університет,
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна


ДО ПРОБЛЕМИ КІБЕР-ЗАЛЕЖНОСТІ
СТУДЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито сучасні підходи до розуміння поняття «кібер-залежність», систематизовано етапи формування кібер-залежності, розкрито характерні ознаки кібер-залежної людини. Визначено параметри виявлення кібер-залежності у студентів комп’ютерних спеціальностей. Подано результати експериментального дослідження наявності феномену кібер-залежності у студентів комп’ютерних спеціальностей та висвітлено окремі аспекти протікання взаємодії з комп’ютером у різних вікових групах студентів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

комп’ютер, кібер-залежність, Інтернет-залежність, студенти, студенти комп᾿ ютерних спеціальностей.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Вінтюк Ю. Узалежнення від комп’ютера: форму- вання і можливості протидії / Ю. Вінтюк // Вісник львів- ського університету. – 2010. – Вип. 13. – C. 215-226.
2.Головин С. Ю. Словарь практического психо- лога / С. Ю. Головин – Минск: Харвест, 1997. – 800 с.
3.Ісакова Т. О. Інтернет-залежність як новий фе- номен сучасного світу: сутність і проблеми / Т. О. Ісакова – К.: НІСД, 2011. – 247 с.
4.Юрьева Л. Н. Компьютерная зависимость: фо- рмирование, диагностика, коррекция и профилактика: Монография / Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот – Днепро- петровск: Пороги, 2006. – 196 с.
5.Янг К. Интернет-зависимость вчера и сегодня // Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика развития / К. Янг. – М.: Акрополь, 2009. – C. 251-273

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.