Skoromna M. V., Chebykin O. Ya. Review of the basic structural components of future teachers’ feelings culture.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 77-86.

Маріанна Володимирівна Скоромна,
кандидат педагогічних наук, викладач,
Олексій Якович Чебикін,
доктор психологічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ
КУЛЬТУРИ ПОЧУТТІВ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ


АНОТАЦІЯ:

У представленій статті на основі теоретичних досліджень зроблено спробу визначити структуру основних компонентів культури почуттів майбутніх вчителів. У результаті дослідницького пошуку з безлічі різних складових виділено основні компоненти структури почуттів. Останні представлені у вигляді таких компонентів, як індивідуально-спонукальний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний. Представлено детальну психологічну характеристику цих компонентів в аспекті їх важливості для педагогічної діяльності в навчально- професійній підготовці сучасного вчителя. Крім цього, розкрито, що культура почуттів обумовлюється як множинними властивостями, так і здібностями майбутнього вчителя, а також умовами її формування в процесі життя і освоєння педагогічної професії. Відзначено, що всі складові компоненти культури почуттів майбутніх вчителів тісно взаємопов’язані. Для їх ефективного формування важливо в процесі навчально-професійної підготовки майбутніх учителів створити сприятливий психологічний клімат у студентській групі, використовувати інтеграцію дисциплін соціально-гуманітарного та психолого-педагогічних циклів, моделювання різних емоціогенних ситуацій.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

культура почуттів майбутніх вчителів, педагогічна майстерність, професійна педагогічна діяльність, емоційний інтелект


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бех І. Виховання особистості : Сходження до ду- ховності : [наук. видання] / І. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
2. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майс- терності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/19530610/pedagogika/ psihologichni dzherela_vihovnoyi_maysternosti_-_beh_id
3. Бизяева А. А. Психология думающего учителя : Педагогическая рефлексия / А. А. Бизяева. – Псков : ПГПИ им. С. М. Кирова, 2004. – 216 с.
4. Восприятие и действие / А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, В. П. Зинченко, А. Г. Рузская ; под ред. А. В. Запорожца. – М. : Изд-во «Просвещение», 1967. – 370 с.
5. Востриков А. А. Технология и методика куль- туры эмоций и чувств. Курс человековедения : [книга для учителя] : в двух частях / А. А. Востириков. – Одес- са-Томск : Изд-во УГЦВ «Психопедагогика», 1994. – Ч. 2. – 243 с.
6. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство : искус- ство управления людьми на основе эмоционального интеллекта : пер. с англ. / Д. Гоулман, Р. Болдис, Э. Макки. – М. : Альтена Бизнес Букс, 2005. – 301 с.
7. Додонов Б. И. В мире эмоций / Б. И. Додонов. – Казань : Казан. ун-т, 1987. – 14 с.
8. Динейка К. В. 10 уроков психофизической тре- нировки / К. В. Динейка. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 63 с.
9. Емпатія. – [Електронний ресурс]. – Режим досту- пу : http://junction.in.ua/228
10. Кан-Калик В. А. Педагогическая деятельность как творческий процесс : Исследование субъективно- эмоциональной сферы творческого процесса педагога / В. А. Кан-Калик. – Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1976. – 286 с.
11. Карамуратова Р. Б. Психологическое исследо- вание роли оценочной эмпатии в педагогическом про- цессе : дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / Раиса Баши- баевна Карамуратова. – Алма-Ата, 1984. – 214 c.
12. Кваша О. Особливості усвідомлення майбутні- ми педагогами соціальної відповідальності. – [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=78 &c=1876
13. Кондрашова Л. В. Формирование эмоциональ- ной культуры старшеклассников средствами учебно- воспитательного процесса / Л. В. Кондрашова, Л. Е. Соколова. – Кривой Рог : КПИ, 1994. – 86 с.
14. Кузьмин А. М. Профессиональная подготовка будущих специалистов к согласованному принятию решений : автореф. дис.. на соискание учен. степени канд. пед. наук: специальность 13.00.08 «Теория и мето- дика профессионального образования» / А. М. Кузьмин. – Саратов, 2007. – 21 с.
15. Лихачев Б. Т. Педагогика : [курс лекций] / Б. Т. Лихачев. – [Изд. 4, перераб. и доп.]. – М. : Юрайт, 2000. – 523 с.
16. Педагогика : [учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – [3-е изд.]. – М. : Школа-Пресс, 2000 – 512 с.
17. Проблеми психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців у вищій школі : матеріали всеукр. науково-практ.семінару (22 грудня 2006 р.) – Одеса : СМИЛ, 2006. – 167 с.
18. Прохоров А. О. Саморегуляция психических состояний : феноменология, механизмы, закономерно- сти / А. О. Прохоров. – М. : ПЕРз СЭ, 2005. – 352 с. 19. Радул В. В. Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя : [навчальний посібник] / В. В. Радул, В. О. Кравцов, М. В. Михайліченко. – Кіро- воград : Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс- ЛТД», 2007. – 252 с.
20. Современный словарь по педагогике / Сост. Е. С. Рапацевич – Мн. : «Современное слово», 2001. – 928 с.
21. Сухомлинський В. О. Вибрані твори у п’яти томах. – К. : Рад. школа, 1976. – Т.2. – 670 с.
22. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – [Т.2]. – К. : «Радянська школа», 1976. – 670 с.
23. Чебыкин А. Я. Совершенствование психологи- ческой подготовки учителя к управлению эмоциональ- ными состояниями учащихся / А. Я. Чебыкин // Эмо- циональная регуляция учебной деятельности. – М., 1987. – С. 266-268.
24. Mayer J. D. The intelligence of emotional intelligence / J. D.Mayer, P. Salovey // Intelligence. – 1993. – V. 17. – P. 433-442.
25. Salovey P. Emotional intelligence / H. Salovey, J. D. Mayer // Imagination, Cognition and Personality. – 1990. – № 9. – P. 185-211.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.