Бринза І. В., Горбан І. П. Якість життя у часовому контексті: порівняльний аналіз.

// Наука і освіта.  2016. №7. – 64-69.

Ірина В’ячеславівна Бринза,
кандидат психологічних наук,доцент кафедри загальної та диференційної психології,
Ірина Павлівна Горбан,
слухач відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності «Психологія»,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ЧАСОВОМУ КОНТЕКСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ


АНОТАЦІЯ:

У статті надаються результати емпіричного дослідження, спрямованого на вивчення показників якості життя, що вимірювалися двома зрізами. Встановлено, що якість життя як психологічна категорія може виступати індикатором та показником стану психологічного благополуччя, неблагополуччя особистості, котре змінюється за часом. Дослідження показників якості життя в часовому контексті підтвердило їх вплив на особистість: в одні періоди часу вони може виступати як стрес-фактори, а в інші – як ресурс-фактори.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистість, якість життя, стрес-фактори, ресурс-фактори, показник. 


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Алмакаева А. М. Субъективное качество жиз- ни: основные проблемы исследования / А. М. Алмака- ева // Вестник СамГУ. – 2006. – №5(45). – С. 42-43. 2. Баранова А. В. Экономико-психологические детерминанты субъективного качества жизни: дис. ... канд. псих. наук / А. В. Баранова. – Москва, 2005. – 197 с.
3. Бобков В. Н. Качество жизни: сущность и пока- затели / В. Н. Бобков, П. С. Мстиславский // Человек и труд. – 1996. – №6. – С. 76-77.
4. Бринза І. В. Якості життя як індикатор психологічного благополуччя сучасних студентів / І. В. Бринза // Современные тенденции в педагогиче- ском образовании и науке Израиля: путь к интегра- ции. – Ариель, 2013. – №4. – С. 125-130.
5. Качество жизни: сущность, оценка, стратегия формирования / Под. ред. Л.А. Кузьмичева, М. В. Федо- рова, Е. Е. Задесенца. – М.: ВНИИТЭ, 2000. – 26 с. 6. Муздыбаев К. Удовлетворенность жизнью, ощущение счастья, переживание смысла собственного бытия / К. Муздыбаев // Рабочий класс СССР на ру- беже 80-х годов / Под ред. Л. А. Гордона, А. К. Назимовой. — М.: Ин-т международного рабо- чего движения АН СССР, 1981. – С. 181-198. Психологія – Психология – Psychology "Наука і освіта", №7, 2016 68
7. Фетискин Н. П. Социально- психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М.: Наука, 2009. – С. 342-343.
8. Фромм Э. Здоровое общество / Э. Фромм // Мужчина и женщина. –МО-Фирма. Из-во Аст, 1998. – С. 129-152.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.