Погрібна А. О. Копінг-ресурси вчителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами інтелекту як психологічна проблема.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 58-64

Альона Олександрівна Погрібна,
аспірант кафедри психології,
Донбаський державний педагогічний університет,
вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, Україна


КОПІНГ-РЕСУРСИ ВЧИТЕЛІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена дослідженню підготовки до управлінської діяльності майбутніх менеджерів органі- зації. Визначено основні підходи в дослідженні компонента особистості, виявлено фактори творчого потен- ціалу та його структурні елементи. Актуалізація потреби у творчій особистості в умовах перетворення сус- пільства висуває питання про необхідність створення певних умов для виховання такої особистості. Тому творчий підхід в освітньому процесі підготовки майбутніх керівників має особливе значення. Керувати означає вести до успіху інших, розуміючи під успіхом реалізовану мету. Креативність в управлінській діяльності має особливе значення для розвитку нашого суспільства. Попит на творчу особистість в наші часи дуже великий. Креативні управлінці досягають більших успіхів. Необхідно шукати методи і способи розвитку креативності в майбутніх керівників.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

ресурси, опанування, емоційне вигорання, стрес, професійна діяльність..


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Исаева Е. Р. Копинг-поведение и психологи- ческая защита личности в условиях здоровья и болез- ни: [монография] / Е. Р. Исаева. – СПб.: Издательство СПбГМУ, 2009. – 136 c.
2. Крюкова Т. Л. Психология совладающего по- ведения: [монография] / Т. Л. Крюкова. – Кострома: Авантитул, 2004. – 344 с.
3. Поникарова В. Н. Психологические особен- ности совладающего поведения педагогов- дефектологов на разных этапах их профессионального становления: [монография] / В. Н. Поникарова, В. Д. Брагина. – Череповец: ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», 2010. – 107 с.
4. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – М: Прогресс, 2002. – 123с.
5. Сидоренко А. В. Психологічні особливості копінг-поведінки вчителів у педагогічній взаємодії з підлітками-девіантами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Пе- дагогічна та вікова психологія» / А. В. Сидоренко. – К., 2012. – 20 с.
6. Hobfoll S. E. Conservation of resources: a new attempt at conceptualizing stress / S. E. Hobfoll // American Psychologist. – 1989. – № 44 (3). – Р. 513–524.
7. Чебикін О. Я. Індивідуально-орієнтоване на- вчання в межах системно-розвивальної концепції пвдгтовки вчителя / О. Я. Чебикін // Наука і освіта. – 2001. - №5. – С. 132-133.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.