Воронов О. І. Психологічні аспекти фактору часу при прийнятті управлінських рішень у сфері публічного управління.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 51-58.

Олександр Ігоревич Воронов,
кандидат психологічних наук,
доцент, докторант кафедри державного менеджменту,
Національна академія державного управління при Президентові України,
вул. Ежена Потьє, 20, м. Київ, Україна


 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФАКТОРУ ЧАСУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ


АНОТАЦІЯ:

Актуальною визначена проблема психологічного впливу суб’єктивного фактору часу на прийняття рішень у сфері публічного управління. Розглянуто структуру часових аспектів у сфері публічного управління, які впливають на прийняття управлінських рішень. Доведено, що головну роль у такій структурі грає суб’єктивний фактор часу. За допомогою методики Б. Цуканова досліджено особливості прийняття управлінських рішень державними службовцями у залежності від особистої одиниці часу, яка корелює із характеристиками темпераменту та інтернальності / екстернальності. Запропоновано подальші дослідження психологічного впливу фактору часу на прийняття рішень у сфері публічного управління з урахуванням гендерного та вікового аспектів, пропозиції з формування перспективних технологій прийняття управлінських рішень.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фактор часу, управлінське рішення, публічне управління, особиста одиниця часу, альтер- нативи, дефіцит часу.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в держав- ному управлінні: навч. посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Теоретико-методологічні засади. – Ч. 1. – К. : ВПЦ АМУ, 2010. – 229 с.
2. Болотова А. К. Психология организации вре- мени : учеб. пособие для студентов вузов / А. К. Болотова. – М. : Аспект-Пресс, 2006. – 254 с.
3. Бондарчук Н. В. Прийняття управлінських рішень при виборі варіантів інвестиційних проектів з урахуванням фактору часу / Н. В. Бондарчук // Інвес- тиції: практика та досвід. – 2012. – № 13. – С.
4–7. 4. Киреева З. А. Психологические исследования феномена времени в истории Одесского университета / З. А. Киреева // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. – 2012. – 17, вип. 3. – С. 63–70.
5. Козелецкий Ю. Психологическая теория реше- ний / Ю. Козелецкий. – М. : Прогресс, 1979. – 504 с.
6. Козлов В. В. Трансценденция времени в твор- честве / В. В. Козлов // Психология творчества: свет, сумерки и темная ночь души. – М. : Гала, 2009. – 112 с.
7. Кунц Г. Управление: системный и ситуаци- онный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. О`Доннел. – М. : Прогресс, 1981. – 493 с.
8. Маркс К. Экономические рукописи / К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. – М. : Изд-во по- лит. лит-ры, 1961. – Т. 46. – Ч. 1. – С. 78.
9. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эф- фективной организации / Г. Мінцберг; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2004. – 512 с.
10. Цуканов Б. Й. Время в психике человека : монография / Б. Й. Цуканов. – Одесса : Астропринт, 2000. – 220 с.
11. Элькин Д. Г. Восприятие времени / Д. Г. Элькин. – М. : АПН РСФСР, 1962. – 311 с.
12. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: an analysis of decision under risk // Econometrica. – 1979. – V. 47. – P. 263–291.
13. Camerer C., Loewenstein G. Behavioural economics: past, present, future. Introduction // Camerer C., Loewenstein G., Rabin M. (еds.) Advances in Behavioural Economics. Princeton (NJ): Princeton University Press, 2003. – P. 3–52.
14. Rotter J. В. Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. American Psychologist, 1990. – V. 45. – P. 489–493.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.