Каричковська С. П. Особливості вивчення іноземної мови як складової системи підготовки майбутніх екологів.

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 17-22.

Світлана Петрівна Каричковська,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов,
Уманський національний університет садівництва,
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК
СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті автор розглядає особливості вивчення майбутніми екологами іноземної мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах. Розглянуто поняття загальнодидактичних принципів навчання, здійснено аналіз системи навчання іноземної мови з точки зору різних компонентів, зокрема рівнів навчання та керування, основних компонентів, різних методичних концепцій навчання тощо. Здійснено аналіз тенденцій розвитку сучасних технологій навчання. Розкрито методичні принципи організації професійно зорієнтованого навчання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

іноземна мова, майбутній еколог, навчання, системність, компоненти, професійно зорієнтоване навчання, метод.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Безкоровайна О. В. Актуальні аспекти комуні- кативної компетенції студентів ВНЗ / О. В. Безкоро- вайна, Л. В. Мороз // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологіч- на. – 2012. – Вип. 25. – С. 142-145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_25_50
2. Бим И. Л. Теория и практика обучения немец- кому языку в средней школе. – М. : Просвещение, 1988. – 256 с.

3. Бородіна Г. І. Комунікативні завдання на базі професійно-орієнтованого тексту при навчанні ESP / Г. І. Бородіна // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі : міжпредметні зв’язки. – 2009. – № 14. – С. 40–45. - Режим доступу: http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/61.pdf

4. Гайдукова Л. В. Система вправ для формуван- ня професійно орієнтованої компетенції в діалогічно- му мовленні у майбутніх учителів англійської мови / Л.В. Гайдукова // Іноземні мови. – 2007. – № 4. – С. 26–33

5. Гембарук А. С. Компоненти змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета / А. С. Гембарук // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / голов. ред. М.Т. Мартинюк. – К. : Міленіум, 2007. – С. 50-55.
6. Захарчук Наталія. Шляхи формування системи екологічних знань старшокласників у процесі вивчен- ня предметів гуманітарного циклу / Н. Захарчук // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. – 2013. – № 2. – С. 31-35.
7. Кулько В. А. Особливості вивчення терміноло- гії студентами-екологами (на матеріалі текстів за фахом) / В. А. Кулько // Науковий вісник Національ- ного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 186(2). – С. 202-206. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil

8. Мартинова Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Р. Ю. Мартинова. – К., 2007. – 51 с.
9. Рубель Н. В. Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі : теоретичний аспект / Н. В. Рубель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універ- ситету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2013. – № 2. – С. 49-55. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_2_11

10. Рогова В. Г. Методика обучения иностранным языкам / В. Г. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахаро- ва. – М., 1991. – 287 с.
11. Рудницька Т. Г. Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі в контексті гуманістич- ної спрямованості навчального процесу / Т. Г. Рудни- цька // Вісн. Вінниц. політех. ін-ту. – 2008. – № 4. – С. 110-114. – Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5837 /628.pdf?sequence=3&isAllowed=y

12. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам : теория и практика : учеб. пособие для преподавате- лей и студентов / А. Н. Щукин. – М. : Филоматис, 2004. – 416 с.
13. Якунин В. А. Педагогическая психология / В. А. Якунин. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 349 с.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.