Do Han Feng. Specificity of preparing schoolchildren for collective instrumental music-making at comprehensive school

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 147-151.

Ду Хань Фен,
аспірант кафедри музичного мистецтва та хореографії,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна 


СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО КОЛЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МУЗИКУВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ


АНОТАЦІЯ:

У статті автор проаналізував специфіку підготовки учнів до колективного інструментального виконавства в загальноосвітній школі. Зокрема, розглянуто вікові особливості учнів молодшого шкільного віку і підлітків, а також питання підбору учнів для навчання грі на музичному інструменті та вибору відповідного інструменту для організації ансамблевої музичної діяльності учнів. Автор дійшов висновку, що в загальноосвітній школі є всі можливості для підготовки учнів до колективного інструментального виконавства в умовах позаурочної діяльності. Оцінка психологічних та вікових особистісних властивостей учнів раннього і середнього шкільного віку, звичайного рівня розвитку їхніх музичних здібностей, знань і умінь, а також матеріальних можливостей пересічної школи та сім’ї дає підстави стверджувати, що найбільш доступним і ефективним з музично- педагогічної точки зору інструментальним колективом є ансамбль блок-флейтістів. За наявності в школі учнів, які володіють іншими музичними інструментами, такий ансамбль може бути доповнений групами класичних або народних духових, струнних і перкусійних інструментів. Такий підхід дає можливість багатьом учням зага- льноосвітніх шкіл, які не отримують спеціальної музичної освіти, брати участь в захоплюючому, привабливо- му, корисному для кожного колективному музикуванні, яке сприяє розвиткові не тільки музично-естетичних здібностей, але й також емоційної сфери, інтелектуального потенціалу, реалізації потреби дітей і підлітків в художньо-творчій діяльності та спілкуванні. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

загальноосвітня школа, інструментальний колектив, виконавська діяльність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Савчин М. В. Вікова психологія : [навч. посіб.] / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2005. – 360 с.
2. Казанкова Н. П. Педагогічна майстерня (мето- дичні розробки викладачів ПСМНЗ Донецької облас- ті) / Н. П. Казанкова, С. Ю. Яровенко. – Донецьк : ДОУМЦК, 2007. – 44 с.
3. Кон И. С. Психология ранней юности : кн. для учителя / Кон И. С. – М. : Просвещение, 1989. – 252 с.
4. Проблемы психологии современного подрост- ка : сб. науч. тр. / Ред. Д. И. Фельдштейн – М. : АПН СССР, 1982 – 160 с.
5. Фридман Л. М. Психологический справочник учителя / Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина – М. : Про- свещение, 1991. – 288 с.
6. Плохотнюк О. С. Формування ціннісних орієн- тацій підлітків у сучасних формах позанавчальної діяльності / О. С. Плохотнюк // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2006. – Ч. 2, № 8 (103). – С. 155 – 159.
7. Орлов Г. П. Свободное время : свободное раз- витие человека и мера общественного богатства / Г. П. Орлов. – Свердловск : Кн. Изд-во, 1989. – 176 с.
8. Плохотнюк О. С. Творчість В. Квітки в контексті функціонування народного самодіяльного дівочого духового оркестру «Роксолана» / О. С. Плохотнюк, Н. Є. Маліченко // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної куль- тури України та зарубіжжя : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 квітня 2016 р. – Рівне : Волин- ські обереги, 2016. – С. 80 – 87.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.