Єрмакова С. С. Концепція Кайдзен: особливості формування інноваційно зорієнтованого професійного середовища майбутнього фахівця

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 141-147.

Світлана Станіславівна Єрмакова
доктор педагогічних наук, професор,
кафедри філософії, політології, психології та права,
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
вул. Дідрихсона, 4, м. Одеса, Україна


КОНЦЕПЦІЯ КАЙДЗЕН: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ


АНОТАЦІЯ:

Дослідження присвячене вивченню особливостей трансформаційних змін у суспільстві щодо професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих технічних навчальних закладах; уточненню стратегії впровадження освітнього аудиту в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців як однієї з граней концепції кайдзен. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вищий технічний навчальний заклад, професійна підготовка, філософія кайдзен, освітній аудит, ощадливе виробництво.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Имаи М. Гемба кайдзен : Путь к снижению за- трат и повышению качества / М. Имаи ; Научн. ред. Ю. Адлер, В. Шпер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 346 с.
2. Мелецинек А. Инженерная педагогика / А. Мелецинек. – М. : Изд-во Московского гос. техни- ческого ун-та, 1997. – 190 с.
3 Джордж М. Бережливое производство + шесть сигм : Комбинируя качество шести сигм со скоростью бережливого производства / М. Джордж ; ред. С. Турко, Ю. Адлер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 360 с.
4. Фидельман Г. Н. Альтернативный менеджмент : Путь к глобальной конкурентоспособности / Г. Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 186 с.
5.Лукіна Т. Моніторинг якості освіти як системна складова стратегічного менеджменту в освіті / Т. Лукіна // Вища освіта України. – Додаток 3 (т. 6). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти». – 2007р. – С. 402 -408.
6. Образовательный аудит [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.orange.strf.ru/client/doktrine.aspx?ob_no=1770&ca t_no=244.
7. Ефремова Н. Ф. Образовательный аудит каче- ства учебного процесса и его результатов / Н. Ф. Ефремова // Стандарты и мониторинг в образо- вании. – 2004. – №5. – С.19-22.
8. Некрасов С. Д. Проблема оценки качества профессионального образования специалиста / С.Д. Некрасов // Университетское управление: прак- тика и анализ. – 2003. – № 1. – С. 24-28.
9. Хріков Є. М. Управління навчальним закладом : Навч. посіб. / Є. М. Хріков. – К. : Знання, 2006. – 365 с.
10. Беляева А. П. Интегративно-модульная педа- гогическая система профессионального образования: [монография] / А. П. Беляева. – СПб. : Нева, 1997. – 189 с.
11. Реалізація Європейського досвіду компетент- ністного підходу у вищій школі України : [матеріали методологічного семінару]. – К. : Педагогічна думка, 2009. – 360 с.
12. Єрмакова С. С. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки майбутніх ви- кладачів вищих технічних навчальних закладів : [мо- нографія] / С. С. Єрмакова. – Одеса : «InPress», 2011. – 358 с. 

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.