Сирбу Т. В. Теоретичні засади формування готовності майбутніх судноводіїв до використання копінг-стратегій у професійній діяльності

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 134-141.

Тетяна Василівна Сирбу,
викладач англійської мови кафедри англійської мови №1,
Національний університет «Одеська морська академія»,
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, Україна 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті проаналізовано окремі педагогічні та психологічні підходи до визначення феноменів «готовність» та «діяльність». Розкрито сутність поняття професійної діяльності та представлено її компонентну структуру. Висвітлено проблему готовності до професійної діяльності, зокрема розглянуто психологічну готовність до професійної діяльності. Визначено умови формування готовності майбутніх судноводіїв до використання копінг-стратегій у професійної діяльності. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

діяльність, готовність, професійна діяльність, готовність до професійної діяльності, копінг-стратегія.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Выготский Л.С. Психология / Л. С. Выготский. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с.
2.Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск: Изд-во Белорусского ун-та, 1976. – 175 с.
3.Загальна психологія: Підручник / [О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук, Т. М. Лисянська]. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.
4.Зинченко В. П. Психологические основы педагогики: Учеб. Пособие / В. П. Зинченко. – М.: Гардарики, 2002. – 431 с.
5.Климов Е.А. Введение в психологию труда / Е. А. Климов. – М.: МГУ, 1988. – 199 с.
6.Краснорядцева О. М. Особенности профессионального мышления в условиях психодиагностической деятельности / О. М. Краснорядцева. – Барнаул: БГПУ, 1998. – 112 с.
7. Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности / Н. В. Кузьмина. – Изд-во Ленинг. Ун-та, 1967. – 182 с.
8.Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е изд. / А. Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
9. Ліненко А. Ф. Педагогічна діяльність та готовність до неї: Монографія / Акад. пед. Наук України; Півд. Укр. Ун-т ім. К. Д. Ушинського / А. Ф. Ліненко. – Одеса: ОКФА, 1995. – 80 с.
10. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. Посібник. – Видання друге, перероблене та доповнене / С. Д. Максименко. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 272 с.
11. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Упоряд. Григорій Силович Костюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 608 с.
12. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий/ К. К. Платонов. – М., 1984. – 174 с.
13. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. – Издательство: Питер, 2002 г. – 720 с.
14. Сластенин В. А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной підготовки / В. А. Сластенин. – М.: Просвещение, 1976. – 160 с.
15. Узнадзе Д. Н. Общая психология / Д. Н. Узнадзе. – СПб.: Питер, 2004. – 413 с.
16. Професійна діяльність і професійне самовизначення [Електронний ресурс]// Основа професійного самовизначення. – Режим доступу: http://subject.com.ua/textbook/technology/11klas/15.html
17. Шишкина О. И. Психолого-педагогические условия возникновения ситуативной готовности учащихся средней школы к занятию. [Електронний ресурс]: Автореф/ дис. на соискание уч. ст. канд. психол. Наук. – М., 2009. –Режим доступу: http://www.psy.msu.ru/science/autoref/shishkina_oi.pdf. 

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.