Пухальський Т. Д. Особистісна складова професійної компетентності вчителя музики

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 128-134.

Тарас Дмитрович Пухальський,
асистент кафедри музичного мистецтва,
Кам’янець-Подільський національний університету імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка 61, м. Кам'янець-Подільський, Україна


ОСОБИСТІСНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ


АНОТАЦІЯ:

У статті здійснено аналіз особистісної складової професійної компетентності вчителів музики та висвітлено місце і роль особистісних характеристик у його професійній підготовці. Конкретизовано особистісну складову професійної компетентності учителя музики та визначено її як сукупність індивідуально-психологічних особливостей, особистісних здібностей та особистісних якостей. Обґрунтовано фундаментальність особистісної складової у структурі професійної компетентності учителя музики.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистісні характеристики, особистісні якості, педагогічні здібності, музичні здібності, творчі здібності, учитель музики.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Аминов H. A. Диагностика педагогических способностей / Н. А. Аминов. – М. : Институт практи- ческой психологии, 1997. – 80 с.
2. Вергелес Г. И. Развитие общих творческих способностей как проблема педагогической психоло- гии / Вергелес Г. И. // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. – СПб., 2009. – №100. – С.7-18.
3. Кичук Н. В. Формування творчої особистості вчителя / Н. В. Кичук. – К. : Либідь, 1991. – 96 с.
4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Лич- ность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1995. – 304 с.
5. Маклаков А. Г. Общая психология : [учебник для вузов] / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2008. – 583 с.
6. Маркова А. К. Психология труда учителя / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1993. – 192 с.
7. Медушинский В. О. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. О. Медушинский. – М. : Музыка, 1979. – 319 с.
8. Петрушин В. И. Музыкальная психология / В. И. Петрушин. – М. : Академический проект, 2008. – 400 с.
9. Сергєєнкова О. П. Загальна психологія : [навч. посіб.] / О. П. Сергєєнкова , О. А. Столярчук, О. П. Коханова , О. В Пасєка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.
10. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник / С. О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с. 11. Теплов Б. М. Избранные труды : в 2 т. / Б. М. Теплов : [ред. – Н.С. Лейтес]. – М. : Педагогика, 1985. – Т.1. – 329 с.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.