Лю Цзя Педагогічні умови підготовки магістрантів-вокалістів до інноваційно-фахової діяльності

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 122-128.

Лю Цзя,
аспірант кафедри музичного мистецтва і хореографії,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна 


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРАНТІВ-ВОКАЛІСТІВ ДО ІННОВАЦІЙНО-ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються питання підготовки студентів магістратури – майбутніх співаків, викладачів вока- льного мистецтва до фахової діяльності на засадах оволодіння ними інноваційних технологій. Схарактеризовано головні напрямки у підготовці майбутніх фахівців до розробки й застосування інноваційних технологій у вокально- навчальній діяльності. Обґрунтовано педагогічні умови, які уможливлюють оволодіння студентів інноваційними технологіями та їх успішне застосування у виконавській і викладацькій діяльності вокаліста.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вокальна підготовка, інноваційні технології, педагогічні умови, вокальне виконавство, ви- кладач вокалу.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бех В. П. Человек и Вселенная: когнитивный анализ : монография / В. П. Бех. – 2-е изд., доп. – За- порожье : Просвіта, 2003. – 148 с.
2. Коган И. М. Творческий поиск: энерго- мотивацонный аспект / И. М. Коган // Вопросы пси- хологии. – 2002. №
3. – С. 138-146. 3. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта / А. М. Кларин. – М. : Знание, 1989. – 80 с.
4. Кьон Н. Г. Функції сольфеджіо у формуванні навичок самостійного музикування студентів музич- но-педагогічного навчального закладу / Н. Г. Кьон, Т. В. Мажара // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. Спецвипуск. Мистецька освіта: сучасний стан і перспективи розвитку. – Одеса, 2007. – Ч. 2. – С. 45–51.
5. Музика О. Я. Синергетична концепція розви- тку творчих здібностей особистості / О. Я. Музика // Матеріали четвертої Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції «Українська наука ХХІ століття», (Київ, 25–27 червня 2008 р.). – К. : Меганом, 2008. – С. 17-19.
6. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість : моног- рафія / С. О. Сисоєва. – Х., К. : Книжкове видавницт- во «Каравела», 1998. – 150 с.
7. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 1. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Духовний світ шко- ляра. Методика виховання колективу. – К. : Рад. шк., 1976. – 654 с.
8. Татушко Е. Н. Формирование творческой ли- чности будущего специалиста: акмеологический ас- пект [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_pps/2 0093/ tatushko.pdf

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.