Гриджук О. Є. Специфіка компонентів мовнокомунікативної компетентності студентів ВНЗ лісотехнічного спрямування

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 116-122.

Оксана Євгенівна Гриджук,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціології та культурології,
Національний лісотехнічний університет України,
вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, Україна


СПЕЦИФІКА КОМПОНЕНТІВ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ ЛІСОТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ


АНОТАЦІЯ:

Мовнокомунікативна компетентність студента-майбутнього фахівця лісопромислового комплексу розглядається як така, що складається з сукупності компонентів: лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. До кожного з цих компонентів належать певні компетенції, що відображають його зміст. Зокрема у межах лінгвістичного компоненту виділено орфоепічну, орфографічну, лексичну, граматичну та стилістичну компетенції; зміст соціолінгвістичного компоненту складають ціннісно-смислова та соціокультурна компетенції; прагматичний компонент формують термінологічна, мовленнєва текстова, що поділяється на текстоінтерпретувальну і текстотворчу компетенції, культуромовна та лексикографічна компетенції.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

компетентність, компетенція, лінгвістичний компонент, соціолінгвістичний компонент, прагматичний компонент.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Головань М. С. Компетенція і компетентність : досвід теорії, теорія досвіду [Елек- тронний ресурс] / М. С. Головань. – Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/Article/Holovan_3.pdf.
2. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади нав- чання української мови в старших класах природничо- математичного профілю: монограф. / О. М. Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу : https://kievskiyruo.edu.kh.ua/Files/downloads/zagalnoyevrop_rekom.doc
4. Жумаева Л. А. Теоретические основы ино- язычной профессиональной коммуникативной компе- тенции специалиста культуры / Л. А. Жумаева. – М. : МГУКИ, 2001. – 224 с.
5. Зникина Л. С. Профессионально- коммуникативная компетенция как фактор повыше- ния качества образования менеджеров [Электронный ресурс] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Л. С. Зникина. – Кемерово, 2005. – 406 c. – Режим доступа : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/108723.html.
6. Ковтун О. В. Формування професійного мов- лення у майбутніх фахівців авіаційної галузі : моно- граф. / О. В. Ковтун ; наук. ред. акад. НАПН України, докт. пед. наук, проф. Богуш А. М. – К. : Освіта України, 2012. – 448 с.
7. Кучерук О. М. Система методів навчання української мови в основній школі : теорія і практи- ка : монограф. / О. М. Кучерук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 420 с.
8. Нікітіна А. Актуалізація категоріальних понять тексту як важливий чинник формування мовної особистості / А. Нікітіна // Зб. наук. пр. Педагогічні науки. – Херсон, 2002. – Вип. 31. – С. 61– 65.
9. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : моногр. / Ю. М. Рашкевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с.
10. Симоненко Т. В. Теорія і практика фор- мування професійної мовно-комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : монограф. / Т. В. Симоненко. – Черкаси : Вид-во Вовчок О. Ю., 2006. – 328 с.
11.Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / [О. Горошкіна, Н. Єсаулова, О. Лук’янченко та ін.] ; за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.
12. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm
13. Harvard University Competency Dictionary [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.campusservices.harvard.edu/system/files/ documents/1865/harvard_competency_dictionary_complete.pdf.
14. Ulrich W. Grundbergriffe des Deutschunterrichts / W. Ulrich. – Kieln, 1979. – 27 р

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.