Семенова О. В. Інтегративна роль композиції у фаховій підготовці вчителя образотворчого мистецтва

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 5-10.

Олена Віталіївна Семенова,
викладач кафедри образотворчого мистецтва, аспірант,
Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини,
вул. Садов, 28, м. Умань, Україна 


ІНТЕГРАТИВНА РОЛЬ КОМПОЗИЦІЇ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 


АНОТАЦІЯ:

У статті проаналізовано теоретичні аспекти інтегрованого навчання, розглянуто поняття «компози- ція» в різних видах мистецтва: у музиці, хореографії, літературі, мистецтвознавстві. Визначено, що компози- ція як навчальний предмет інтегрує в собі загальні та специфічні особливості побудови художнього твору. Крім того, досліджено поняття «композиція» в різних жанрах образотворчого мистецтва: декоративно- прикладному, дизайні, малюнку, живописі.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

композиція, інтеграція, вчитель образотворчого мистецтва.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія лі- тератури / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв / За наук. ред. О. Галича. – Київ : Либідь, 2001. – 488 с.
2. Дизайн. Иллюстративный словарь-справочник / Минервин Г. Б., Шимко В. Т., Ефимов А. В. и др. : Под. общей редакцией Г. Б. Минервина и В. Т. Шим- ко. – М. : «Архитектура – С», 2004, – 288 с.
3. Энциклопедический словарь Брокгауза Ф. А. и Ефрона И. А. – СПб. : Брокгауз-Ефрон. 1890-1907.
4. Карпенко В. М. Взаимосвязь хореографическо- го искусства с художественной литературой / В. М. Карпенко // Электронный научный журнал APRIORI Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – №2. Режим доступу : http: //www.apriori-journal.ru/seria1/2- 2015/Karpenko-Karpenko.pdf
5. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция / учеб. пособие / Г. М. Логвиненко. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с.
6. Масол Л. М. Зміст загальної мистецької освіти в Україні й за кордоном : Проблеми виховання / Л. М. Масол // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3- 4. – С. 69–79
7. Рудницька О. П. Основи викладання мистець- ких дисциплін : навч. посіб. / О. П. Рудницька. – К., 1998. –182 с.
8. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура: Теоретико-методологічні основи комплексного на- вчання : Навчальний посібник / І. М. Туманов. – Львів : Аверс, 2010. – 497 с.
9. Шорохов Е. В. Композиция : Учеб. для студен- тов ХГФ пед. ин-тов. / Е. В. Шорохов. – 2-е изд., пе- рераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 207 с.
10. Яремків М. Композиція : творчі основи зо- браження. Навчальний посібник / М. Яремків. – Тер- нопіль : Підручники і посібники, 2009. – 112 с. 

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.