Сакалюк О. О. Модель формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в сучасних умовах

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 107-111.

Оксана Олександрівна Сакалюк,
кандидат педагогічних наук,доцент кафедри управління освітніми закладами та державної служби,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, вул. Старопортофранківська, 71, м. Одеса, Україна 


МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 


АНОТАЦІЯ:

У статті охарактеризовано основні компоненти моделі формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в полікультурному навчальному середовищі, зокрема навчальні цілі, педагогічні умови, зміст, методи і форми організації навчання на кожному етапіь 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

менеджери освіти, педагогічні умови, готовність менеджерів освіти до професійної діяльності, модель формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності, полікультурне навчальне середовище.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гончаренко Л. А. Формування готовності вчителів до професійної діяльності в умовах поліку- льтурного середовища в системі післядипломної осві- ти : дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гончаренко Лю- бов Анатоліївна. – Херсон, 2006. – 215 с.
2. Джуринский, А. Н. Поликультурное обра- зование в многонациональном социуме / А. Н. Джу- ринский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Издатель- ство Юрайт, 2014. – 260 с.
3. Макаев В. В. Поликультурное образование – актуальная проблема современной школы / В. В. Макаев, З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова // Пе- дагогика. – 1999. – № 4. – С. 3-10. 

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.