Мартынова Р. Ю. Характеристика педагогической интеграции в исследованиях отечественных и зарубежных ученых

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 100-106.

Раїса Юріївна Мартинова,
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
завідувач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 34, м. Одеса, Україна


ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАКОРДОННИХ ВЧЕНИХ 


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено диференціацію понять «міжпредметні зв’язки» й «інтегроване навчання» та викла- дено коротку історію розвитку педагогічної інтеграції на основі вдосконалення міжпредметних зв’язків до рівня їх злиття в єдину педагогічну спільність. Наразі педагогічна інтеграція простежується у всіх її формах: у взає- мозв’язку дій з навчання та виховання молоді; у взаємозв’язку змісту навчання різних дисциплін, при чому не тільки близьких (математика, фізика), а й різнопланових (інформатика, іноземна мова); у взаємозв’язку видів діяльності по відношенню до вивчення основного предмета. Реалізується педагогічна інтеграція шляхом ство- рення «практичного синтезу», тобто: з’єднання в один навчальний предмет змісту суміжних предметів; засто- сування однотипних прийомів і методів навчання предмету, що синтезується; злиття організаційних форм на- вчання різних предметів в одну організаційно-методичну єдність, що функціонує в одному процесі навчання


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

педагогічна інтеграція, міжпредметні зв’язки, процесуальна спільність, практичний синтез, суміжні науки, різнотипні предмети, інтеграція і диференціація.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Арцишевський Р. А. Світоглядна освіта в умовах переходу до інформаційного суспільства // Педагогічна і психологічна наука України. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 2. Дидактика, методика, інформаційні технології. – К. : «Пед. думка», 2007. – 368 с.
2. Безрукова В. С. Педагогическая интеграция : сущность, состав, механизмы реализации / B. C. Безрукова. – Свердловск, 1990. – С. 5-26.
3. Гончаренко С. У. Педагогічні закони, законо- мірності, принципи. Сучасне тлумачення. / С. У. Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 192 с.
4. Данилюк А. Я. Теория интеграции образова- ния / А. Я. Данилюк. – Ростов н/Д : Изд-во Рост. пед. ун-та. 2000. – 440 с.
5. Зверев И. Д. Межпредметные связи как педа- гогическая проблема / И. Д. Зверев // Советская педа- гогика. – 1974. – № 12. – С. 10-16.
6. Клепко С. Інтеграція і поліформізм знання у вищій освіті / С. Клепко // Частина ІІІ. Філософія освіти. Фундаментальні проблеми філософії освіти. – №3 (5). – 2006. – С. 22-33.
7. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения / Я. А. Коменский. – М. : Педагогика, 1982. – 656 с.
8. Левковская К. А. Теория слова. Принципы ее построения и аспекты изучения лексического мате- риала / К. А. Левковская. – Москва : Высшая школа, 1962. – 300 с.
9. Леднѐв В. С. Содержание образования / В. С. Леднѐв. – М.,1989. – 359 с.
10. Лубенко В. В. Система стержневой истины [Електронний ресурс] / В. В. Лубенко. Режим досту- пу: http://www.lubenko.ru/1/1_1.htm.
11. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т.; под ред. В. А. Ротенберг, В. М. Кларина / И. Г. Песталоцци. – М. : Педагогика, 1981. – Т. 2. – 416 с.
12. Сердюкова Н. С. О подготовке учителя к ин- новационной работе в школе / Н. С. Сердюкова // Инновации в образовании : теория и практика. – Бел- город, 1998. – С. 105-108.
13. Сичивица О. М. Методы и формы научного познания / О. М. Сичивица. – М. : Высшая школа, 1972. – 95 с.
14. Смирнова С. А. Педагогические теории, сис- темы, технологии / С. А. Смирнова. – М. : Изд. дом «Академия», 2003. – 512 с.
15. Тюников Ю. С. Методика выявления и опи- сания интегративных процессов в учебно- воспитательной работе СПТУ / Ю. С. Тюников. – М. : Изд-во АПН СССР, 1988. – 46 с.
16. Чапаев Н. К. Структура и содержание теоре- тико-методологического обеспечения педагогической интеграции : дис. … доктора педагогических наук : 13.00.01 / Н. К. Чапаев. – Екатеринбург, 1998. – 208 с

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.