Мостова Л. О. Стимулювання пізнавальної активності молодших школярів засобами дидактичних ігор

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 95-100.

Лариса Олександрівна Мостова,
вчитель початкових класів,
Одеський НВК «Гімназія №2»,
вул. Гаванна, 5А, м. Одеса, Україна


СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР


АНОТАЦІЯ:

Передумовою успішності в навчанні молодших школярів виступає пізнавальна активність, що розгляда- ється як риса особистості, яка виявляється в її ставленні до пізнавальної діяльності, прагнення до самостій- ної діяльності, спрямованої на засвоєння індивідом соціального досвіду, накопичених людством знань і способів діяльності, а також знаходить вияв у якості пізнавальної діяльності. Важливу роль у процесі регуляції пізна- вальної активності молодших школярів відіграє емоційний чинник, який значною мірою може забезпечити використання у процесі навчання дидактичних ігор. Сутність дидактичних ігор полягає у вирішенні пізнаваль- них завдань, поставлених у цікавій формі. Автором запропоновано приклади застосування дидактичних ігор на уроках читання, математики, української мови в початковій школі.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

молодші школярі, пізнавальна активність, дидактичні ігри.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Аристова Л. П. Активность учения школьников / Л. П. Аристова. − М. : Просвещение, 1968. – 138 с.
2. Вилькеев Д. В. Познавательная деятельность учащихся при проблемном характере обучения основам наук в школе / Д. В. Вилькеев. − Казань, 1967. − 76 с.
3. Логачевська С. П. Методика диференційова- ного навчання. 150 фрагментів уроків мови і матема- тики в 1–4 класах з елементами диференціації / Світ- лана Панасівна Логачевська. – Кам’янець- Подільський : Абетка, 2005. – 240 с.
4. Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В. І. Лозова. − 2-е вид., доп. − Х. : ОВС, 2000. − 164 с.
5. Ноздрова О. П. Дидактична гра як засіб сти- мулювання пізнавальної активності учнів 6–7-річного віку : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / О. П. Ноздрова. – Харків, 2008. – 20 с.
6. Пидкасистый П. И. Технология игры в обуче- нии и развитии / П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров. – М. : РПА, 1996. – 269 с.
7. Плешакова А. Б. Игровые технологии в учеб- ном процессе: [Пед. вузы] / А. Б. Плешакова // Совре- менные проблемы философского знания. – Пенза, 2002. – Вып. 3. – C. 44-53.
8. Харламов И. Ф. Как активизировать учение школьников / И. Ф. Харламов. – Минск : Народная асвета, 1975. − 208 с.
9. Шамова Т. И. Активизация учения школьни- ков / Т. И. Шамова. − М. : Педагогика, 1982. − 208 с.
10. Шмаков С. А. Игры учащихся – феномен ку- льтуры / С. А. Шмаков. – М. : Новая школа, 1994. – 240 с.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.