Добровольська А. М. Модель методичної системи формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 86-95.

Анна Михайлівна Добровольська,
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики,
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»,
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна 


МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНАМ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 


АНОТАЦІЯ:

У статті сформульовано поняття інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів. Схарактеризовано критерії і показники її сформованості в межах мотиваційно- ціннісного, когнітивного, технологічного, операційного, комунікаційного, особистісно-ціннісного, рефлексивно- го, аксіологічного, емоційно-вольового компонентів. Розроблено модель методичної системи формування ІТ- компетентності в процесі навчання майбутніх фахівців дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП), а також визначено принципи, котрим вона підпорядковується. Акцентовано увагу на особливостях, які притаманні методичній системі формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі нав- чання ДПНП, а також на закономірностях, яким вона підпорядковується. Зауважено на принципах, за якими відбувається вдосконалення розробленої моделі методичної системи в процесі її реалізації під час формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців, які вивчають ДПНП. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

ІТ-компетентність, критерій, показник, методична система, модель, компоненти, структура, принципи, особливості, закономірності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 190 с.
2. Добровольська А. Формування і розвиток ІТ- компетентності майбутніх лікарів і провізорів за умов інтеграції дисциплін природничо-наукової підготовки / А. Добровольська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2016. – Вип. 1. – С. 87-100.
3. Крысько В. Г. Психология и педагогика: схе- мы и комментарии / В. Г. Крысько. – М. : Владос- Пресс, 2001. – 368 с.
4. Методика викладанна інформатики. Навчаль- ний посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://okpgroup.wordpress.com/2010/04/10/ (Archive for 10.04.2010)
5. Профессиональная педагогика : Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специ- альностям и направлениям. Под ред. С. Я. Батышева, А. М. Новикова. Издание 3-е, переработанное [Элек- тронный ресурс]. – М. : ЭГВЕС, 2009. – 456.с. – Ре- жим доступа : http://www.anovikov.ru/books/prof_ped.pdf
6. Пышкало A. M. Средства обучения матема- тике / А. М. Пышкало. – М. : Просвещение, 1980. – 358 с.
7. Тихонова Т. В. Дидактичні принципи інформаційно-технологічної освіти майбутнього пе- дагога [Електронний ресурс] / Т. В. Тихонова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 1.44. – С. 108-112. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1
 

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.