Шовкун В. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 76-81.

Віталій Віталійович Шовкун,
викладач Херсонського фізико-технічного ліцею при
Херсонському національному технічному університеті та
Дніпропетровському національному університеті,
вул. Залаегерсег, 39, м. Херсон, Україна


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У КВАЗІПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 


АНОТАЦІЯ:

У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття професійної компетентності, зокрема учителя інформатики, розглядаються складові професійної компетентності вчителя як однієї з умов розвитку сучасної національної школи. Розглянуто поняття квазіпрофесійної діяльності, висвітлено педагогічні можли- вості квазіпрофесійної діяльності як інноваційної технології організації підготовки студентів у вищій педаго- гічній школі, а також важливість формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформа- тики у процесі квазіпрофесійної діяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

компетенція, професійна компетентність, професійна компетентність учителя інфор- матики, квазіпрофесійна діяльність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Васильев И. Б. Методологические основы си- стемно-компетентностного подхода в профобразова- нии / И. Б. Васильев. – Алматы : АГТУ, 2008. – 76 с.
2. Вініас-Трофименко К. Б. Підвищення профе- сійної компетентності педагога / Катерина Борисівна Вініас-Трофименко, Галина Вікторівна Лісовенко. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.
3. Готтинг В. В. Подготовка педагога професси- онального обучения на основе компетентностного подхода // Материалы международной научно- практической конференции «Инновации и подготовка научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь и за рубежом» / Под ред. И. В. Войтова. – Минск : ГУ «БелИСА», 2008. – 316 с.
4. Дорогих Р. В. Формування професійних якос- тей майбутніх учителів у процесі педагогічної взає- модії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Раїса Валері- ївна Дорогих. – Х., 2011. – 246 с.
5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук Украї- ни ; відповід. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Ін- тер, 2008. – 1040 с.
6. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного похода в образовании. Авторская версия / И. А. Зим- няя. – М. : Исследовательский центр проблем качест- ва подготовки специалистов, 2004.
7. Колесников А. К. Профессиональная компе- тенция и компетентность / А. К. Колесников, А. И. Санникова, К. Э. Безукладников // Педагогичес- кое образование и наука. – 2009. – №6. – С. 57-61.
8. Моделирование педагогических ситуаций : проблемы повышения качества и эффективности об- щепедагогической подготовки учителя / под ред. Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской. – М. : Педагогика, 1981. – 120 с.
9. Модернізація вищої освіти України і Болон- ський процес // Освіта України. – № 60-61. – 10 серп- ня 2004 р. – С. 7-10.
10. Садовская Е. А. Профессиональная компете- нтность будущих преподавателей-исследователей университета : Методические указания к практичес- ким занятиям по дисциплине «Педагогика высшей школы» / Е. А. Садовская. – Оренбург : РИК ГОУ ОГУ, 2004. – 50 с.
11. Сергійчук О. Професійна компетентність майбутнього учителя у системі підготовки до педаго- гічної діяльності [Електронний ресурс] / О. Сергійчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4(2). – С. 198-206. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2011_4(2)__31
12. Смятских А. Л. Формирование профессиона- льной компетентности студентов педколледжа. / А. Л. Смятских, Т. М. Туркина. – М. : Исследователь- ский центр НОУ ИСОМ, 2003. – 34 с.
13. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Ученик в общеобра- зовательной школе. – М. : ИОСО РАО, 2002. – с. 135- 157.
14. Шевчук Л.І. Розвиток професійної компетен- тності викладачів спеціальних дисциплін закладів профтехосвіти у системі післядипломної освіти: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Шевчук Людмила Іванівна. – К., 2001.
15. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри / П. М. Щербань. – К. : Вища школа‚ 1993. – 120 с.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.