Седов В. Є. Фахова компетентість інженера-програміста в умовах зміни стандартів освіти

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 71-75.

Віктор Євгенович Седов,
викладач-стажист кафедри фізичного і математичного моделювання,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська,26, м. Одеса, Україна


ФАХОВА КОМПЕТЕНТІСТЬ ІНЖЕНЕРА-ПРОГРАМІСТА В УМОВАХ ЗМІНИ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

Сектор економіки, пов’язаний із галуззю інформаційних технологій, постійно зростає та потребує фахів- ців, однак має певну специфіку: висока конкуренція, особливо серед початківців; швидка зміна технологій; ро- бота в команді та ін. Саме тому важливим є визначення сутності поняття «фахова компетентність інже- нера-програміста», що є підґрунтям для побудови методичної системи підготовки конкурентоспроможних ІТ- фахівців, затребуваних на ринку праці. В статті проаналізовано зміни у системі стандартів вищої освіти та підходи до трактування досліджуваного поняття.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна компетентність, професіоналізм, фахова компетентність, фахова компете- нтність інженера-програміста, стандарти вищої освіти.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Введенский В. Н. Моделирование профес- сиональной компетентности педагога / В. Н. Введен- ский // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 51-55.
2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук Украї- ни; [гол. ред. В. Г. Кремeнь]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Закон України «Про Вищу освіту» // Офіційний вісник України. – К., 2002. – № 8 (07.03.2002). – С. 327.
4. Закон України «Про Вищу освіту» [Елект- ронне видання]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
5. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. Укладачі : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.
6. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи. Підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрчен- ко. – К. : Каравела, 2011. – 360с.
7. Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. Про затвердження переліку галу- зей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. [Електронне ви- дання]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
8. Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листопада 2011 р. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій [Електронне видан- ня]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011- %D0%BF.
9. Селевко Г. Компетентности и их классифика- ция / Герман Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138-143.
10. Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму: навч.-метод. посібник / за заг. ред. Лозовецької В. Т. – К., 2010. – 382 с.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.