Бугаевский К. А. Анатомические и морфологические особенности таза в соматотипах по классификации Дж. Таннера у студенток специальной медицинской группы.

// Наука і освіта.  2016.  №6. –56.

Костянтин Анатолійович Бугаєвський,

кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації і здоров’я,
Інститут здоров’я, спорту і туризму,

Класичний Приватний Університет,

вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна


АНАТОМІЧНІ І МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАЗУ У СОМАТОТИПАХ

ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ДЖ. ТАННЕРА У СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено результати дослідження, що присвячене виявленню анатомічних і морфологічних особливостей будови та форми кісткового тазу у студенток І курсу спеціальної медичної групи медичного уні- верситету. Актуальність проведення цього дослідження зумовлена тим, що в останні роки збільшується кіль- кість дівчат та молодих жінок з різноманітними порушеннями будови та функціонування органів репродуктив- ної системи, які зумовлені негативним впливом різноманітних екзогенних та ендогенних чинників. Студентсь- ка молодь, зокрема студентки юнацького та першого репродуктивного віку, не є виключенням. Їх віковий пері- од – це час становлення та завершення формування їх організму, ендокринної, статевої й кісткової систем та, зокрема їх кісткового тазу. Вивчення індивідуальних анатомічних та морфологічних змін формування кістко- вого тазу як об’єкту анатомії та акушерської науки є вагомим внеском у попередження репродуктивних втрат тазасобом профілактики акушерського травматизму. Мета дослідження – визначити особливості розмірів, будови і наявних змін таза, а також ряду антропометричних і морфологічних індексних значень у статевих соматотипах студенток згідно з класифікацією Дж. Таннера. Під час проведення дослідження було виявлено наступні пору- шення та патологічні зміни: 58,46% досліджуваних студенток спеціальної медичної групи не відповідають зна- ченням та критеріям гінекоїдного соматотипу за результатами отриманих значень індексу статевого диморфіз- му за класифікацією Дж. Танерра. В результаті аналізу отриманих значень індексу тазу встановлено, що вони знаходяться нижче допустимих нормативних показників, особливо в студенток з гінекоморфним соматотипом і відповідають значенням вузького тазу. У всіх трьох групах соматотипів достовірно визначені явища анатомічно вузького тазу – 74,62%, в основному з показниками І-го (36,92%) та ІІ-го (20,77%) ступенів його звуження. Серед варіантів патологічних форм вузького тазу переважають поперечно-звужений таз – 62,31% та «стерті» форми тазу – 60,77%. У 98,15% усіх студенток процес кісткової зрілості тазу завершений і відповідає їх віковим критеріям. Дані, отримані в результаті антропометрії, пельвіметрії та визначення значень спеціальних морфоло- гічних індексів, вказують на наявні анатомічні, морфологічні та функціональні зміни з боку кісткового тазу у вигляді збільшення частки вузьких тазів з I-III ступенями звуження.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 соматотип, таз, антропометрія, пельвіметрія, морфологічні індекси, студентки.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Афанасиевская Ю. С. Оценка особенностей ан- тропометрических параметров и распределения сома- тотипов лиц юношеского возраста г. Краснодара и Краснодарского края / О.В. Калмин, Ю.С. Афанасиев- ская, А.В. Самотуга // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2010. – № 1. – С. 3–11.
2. Галкина Т. Н. Антропометрические характери- стики девушек-студенток медицинского института Пензенского государственного университета / Т. Н. Галкина, О. В. Калмин // Известия ВУЗов. По- волжский регион. Медицинские науки. – 2015. – № 1 (33). – С. 121-125.

3. Глоба А. П. Педагогические аспекты оптими- зации учебного процесса по физической культуре студентов с ограниченными возможностями здоровья / А. П. Глоба, В. Я Кострыкин // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск. – 2015. – № 4 (24). – С. 21-23.

4. Городкова Е. В. Особенности физического разви- тия женщин-студенток в возрастном аспекте / Е. В. Го- родкова, Т. А. Литвинова // Вестник новых медицинских технологий. – 2009. – № 4. – Том 16. – С. 64-66.
5. Демарчук Е. Л. Анатомо-антропологические особенности организма и размеры таза женщин на юношеском этапе онтогенеза [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.02 / Е. Л. Демарчук; Новосиб. гос. мед. акад. – Новосибирск, 2004. – 18 с.

6. Ковтюк Н. І. Динаміка формування розмірів таза у дівчат шкільного віку Чернівецької області / Н. І. Ковтюк // Клінічна анатомія та оперативна хірур- гія. – 2004. – Т. № 3. – С. 48-49. 7. Лопатина Л. А. Антропометрическая характе- ристика девушек по классификации Дж. Таннера / Л. А. Лопатина, Н. П. Сереженко, Ж.А. Анохина // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 12-3. – С. 504-508.

8. Лумпова О.М. Антропометрическая и индекс- ная оценки показателей физического развития деву- шек юношеского возраста Прибайкалья / О. М. Лум- пова, М. М. Колокольцев, В. Ю. Лебединский // Си- бирский медицинский журнал (г. Иркутск). – 2011. – № 5. – С. 98-101.

9. Никитюк Д. Б. Индекс массы тела и другие ан- тропометрические показатели физического статуса с учетом возраста и индивидуально-типологических особенностей конституции женщин / Д. Б. Никитюк, В. Н. Николенко, С. В. Клочкова, Т. Ш. Миннибаев // Вопросы питания. – 2015. – № 4. – С. 47-54.

10. Павлова И. П. Морфофункциональные осо- бенности девушек в зависимости от типа эволютив- ной конституции / И. П. Павлова, О. В. Филатова // Известия Алтайского государственного университета. – 2014. – № 3 (83). – Т. 1. – С. 66-69.

11. Смолякова И. Д. Социальные и педагогиче- ские аспекты состояния здоровья студенческой моло- дѐжи Украины / И. Д. Смолякова, Т. А. Сидельникова // Здоров я і освіта : проблеми та перспективи : мате- ріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Донецьк : Дон- НУ, 2006. – С. 196–201.
12. Стрелкович Т.Н. Антропометрическая харак- теристика таза женщин в зависимости от соматотипа / Т.Н. Стрелкович, Н.И. Медведева, Е.А. Хапилина // В мире научных открытий. – 2012. – № 1. – С. 60–74.

13. Сырова О.В. Взаимосвязь антропометриче- ских параметров с размерами таза у девушек 17-19 лет / О.В. Сырова, Т.М. Загоровская, А.В. Андреева // Морфология. – 2008. – Т. 133. – № 3. – С. 45–47.

14. Тян О.В. Антропометричні характеристики пацієнток з різними формами звуження тазу / O. В. Тян, Л.В. Сткляніна, Л.Д. Савенко // Українсь- кий морфологічний альманах. – 2012. – Том 10. – № 3. – С. 132–133.
15. Хрисанфова Е.Н. Антропология / Е.Н. Хрисан- фова, И.В. Перевозчиков. – М.: МГУ, 2005. – 230 с.

16. Шапаренко П.П. Антропометрія / П.П. Шапа- ренко. – Вінниця: Друкарня Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова, 2000. – 71 с.
17. Яшворская В.А. О некоторых антропометри- ческих особенностях таза у современных девушек / В.А. Яшворская, М.И. Левицкий // Акушерство и гинекология. – 2012. – № 1. – С. 56–59.
18. Asienkiewicz R. Dymorfizm płciowy wkaźników somatycznych młodieży uniwersytetu zielonogórskiego (na przykladzie kierunku wychowanie fizyczne) / R. Asienkiewicz, J. Grzesiak, T. Grzybowski, E. Nowacka-Chiari // Мат. V Междунар. научно-практ. конф. Современные проблемы формирования и укре- пления здоровья. – Брест, 2015. – С. 3–4.
19. Ocena wybranych parametrów antropometrycznych wśród młodzieży akademickiej Poznania / A. Kaźmierczak, I. Bolesławska, A. Główka, M. Dzięcioł, J. Przysławski // Bromat. Chem. Toksykol. – XLV, 2012, 3, s. 1099–1104.

 

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.