Весельська А. Л. Психологічна модель розуміння музичних творів: структура та компонентний склад.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 66-72.

Алла Леонідівна Весельська,
асистент кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗУМІННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ:
СТРУКТУРА ТА КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД


АНОТАЦІЯ:

Розуміння музичного твору є складним процесом, де поєднуються емоційна та інтелектуальна сторони, зміст музичного матеріалу й особливості особистості. Ця єдність ускладнює процес розуміння та зумовлює потребу в структуруванні та уточненні компонентів загальної моделі розуміння, яка й визначає специфіку та результативність сприймання творів мистецтва. У статті проводиться аналіз теоретичних підходів та емпіричних досліджень з питань сприймання та розуміння музичних творів. Пропонується модель розуміння музичних творів, що включає когнітивний, операціональний та регулятивно-особистісний компоненти. Обґрунтовується зміст кожного компоненту розуміння музики.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

розуміння музичних творів, структура розуміння, когнітивний, операціональний та регулятивно-особистісний компоненти розуміння.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Арановский М. Г. Мышление, язык, семантика / М. Г. Арановский // Проблемы музыкального мышления. Сборник статей. Составитель и редактор М.Г.Арановский. М., «Музыка», 1974. – 336 с.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное воспри- ятие / Р. Арнхейм / Пер. с англ. В. Н. Самохина. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
3. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыки / С. Н. Беляева-Экземплярская // Проблемы музыкаль- ного мышления: Сб. ст. / Сост. и ред. М. Г. Арановский. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
4. Бочкарев Л.Л. Психологические механизмы музыкального переживания: Дисс.на соискание науч- ной степени докт. псих.наук / Л. Л. Бочкарев. – Киев, 1989. 5. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология / А. Л. Готсдинер. – М.: Магистр, 1993. – 263 c.
6. Знаков В. В. Психология понимания: Проблемы и перспективы / В. В. Знаков. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. – 448 с.
7. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы / Г. В. Иванченко. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
8. Кечхуашвили Г. Н. Бессознательное, установка, музыка / Г. Н. Кечхуашвили, Р. Ш. Эсебуа // Хрестоматия по психологии художественного творчества / Ред.-сост. А. Л. Гройсман. – 2-е изд. – М., 1998. – С. 132-139.
9. Коваленко А. Б. Психологія розуміння / А. Б. Коваленко. – К., 1999. – 184 с. 10. Костюк А. Г. Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования / А. Г. Костюк : Сб. ст. – К.: Муз. Украина, 1986. – 126 с.
11. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие / А. Моль. – М.: Мир, 1966.
12. Назайкинский Е. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания / Е. Назайкинский // В кн. Восприятие музыки: Сб. статей / Ред.-сост. В.Н.Максимов. – М.: Музыка, 1980, – 256 с.
13. Сохор А.Н. Социальная обусловленность музыкального мышления и восприятия / А.Н. Сохор // Проблемы музыкального мышления. Сборник статей. Составитель и редактор М.Г.Арановский. М., «Музы- ка», 1974. – 336 с.
14. Траверсе Т. Психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача / Т. Тра- версе // Соц. психологія. – 2005. – № 4. – С. 143-152.
15. Bostrom R. N. Listening behavior: Measurement and application / R.N. Bostrom. – New York: Guilford Press, 1990.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.