Булгакова О. Ю. Теоретико-методологічні основи у визначенні змісту поняття «психологічна готовність».

// Наука і освіта. 2016. №5. – 60-66.

Олена Юріївна Булгакова,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту,
Одеський національний політехнічний університет,
пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ У ВИЗНАЧЕННІ
ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ»


АНОТАЦІЯ:

Поняття психологічної готовності розглядається з позицій методологічних принципів детермінізму, єд- ності свідомості і діяльності, принципу розвитку з огляду на реціпрокні відношення у діаді «активність – відо- браження». Наведено міркування щодо поняття психологічної готовності у розрізі змісту поняття «стан», «психічний стан», «суб’єктивна раціональність», «особистість», «діяльність». Сформульовано висновок про психологічну готовність як складне інтернальне особистісно-діяльнісне утворення. Загальний висновок стат- ті полягає у судженні про суб’єктну природу психологічної готовності, у світлі якої досліджуване поняття отримує ознаку переживання власної суб’єктності у розрізі бажаної та передбачуваної ситуації активності, яка має ту чи іншу міру особистісної значущості.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічна готовність, соціальна взаємодія, система відносин, суб’єктність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андреева Е. А. Формирование психологической готовности будущих специалистов социальной сферы к инновационной деятельности: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. психол. наук: спец. 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эргономика» / Е.А.Андреева. – М., 2013. – 25 с.
2. Готовность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: psihotesti.ru›gloss/tag/gotovnost/
3. Гудименко Ю. Ю. Психологическая готовность к инновационной деятельности как условие профилактики профессиональной деформации личности воспитателя дошкольного образовательного учрежде- ния: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. психол. наук: спец. 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эргономика» / Ю.Ю. Гуди- менко. – Тверь, 2014. – 27 с.
4. Дьяченко М. И. Психологические проблемы го- товности человека к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – М.: Наука, 1986. – 314 с.
5. Дурай-Новакова К. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: автореф. дис. на соискание ученой. ступеня д-ра. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория и ис- тория педагогики» / К. Дурай-Новакова. – М., 1983. – 60 с.
6. Ибатуллина Е. Ю. Готовность педагога к инно- вационной деятельности как фактор коррекции профессионального консерватизма: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. психол. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Е. Ю. Ибатуллина. – Волгоград, 2013. – 26 с.
7. Кодинцева Н.М. Взаимосвязь компетентности социального взаимодействия и психологических особенностей студентов вузов: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Н. М. Кодинцева. – М., 2009. – 25 с.
8. Коптяева О. Н. Мотивационная готовность пе дагогов к инновационной деятельности: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. психол. на- ук: спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / О. Н. Коптяева. – Ярославль, 2009. – 25 с.
9. Кудашова Л. А. Формирование морально- психологической готовности студентов вузов – будущих социальных работников – к профессиональной деятельности: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педа- гогика, история педагогики и образования» / Л. А. Кудашова. – Саратов, 2002. – 21 с.
10. Ливенцева О. В. Психологическая готовность руководителей среднего звена к деятельности в неблагоприятных ситуациях (На примере аппарата управления Буровой компании): Дисс. ... кандидата психол. наук: 19.00.03 / О. В. Ливенцева. – М., 2002. – 213 c.
11. Мясищев В. Н. Психология отношений / В. Н. Мясищев. – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. – 356 с. 12. Понятие психологической готовности личности к профессиональной деятельности, различные взгляды на готовность разных авторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studopedia.org›8-34025.html
13. Психологическая готовность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: vocabulary.ru›… 896 … psihologicheskaja-gotovnost
14. Психическое состояние. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ru.wikipedia.org› Психическое состояние.
15. Психофизиологическое состояние. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: disnet.ru›articles/67 17. Теория отношений. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: b17.ru›blog/7829/
18. Тихомирова Ю. М. Теоретический анализ структурных компонентов психологической готовности к профессиональной деятельности / Ю. М. Тихомирова // Психологические науки: теория и практика: материалы II междунар. науч. конф. (г. Москва, март 2014 г.). – М.: Буки-Веди, 2014. – С. 6 – 9.
19. Учебник: Педагогическая психология. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: uchebnik.biz›… 13 … lichnostno-deyatelnostnyjpodxod
20. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф.Ильичев, Н.Н.Федосеев, С.М.Ковалев, В.Г.Панов. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.
21. Фомин А. С. Проблемы формирования психологической готовности к управленческой деятельности / А. С. Фомин // Юридическая психология. – 2011. №1. – С. 14 – 20.
22. Францева Е. Н. Психологическая готовность к инновациям в профессионально-педагогической деятельности у будущих учителей: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Е. Н. Францева. – Ставрополь: 2003. – 18 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.