Шпак М. М. Емоційний інтелект як особистісний ресурс забезпечення психологічного благополуччя молодших школярів

// Наука і освіта.  2016.  №5. – 266-270

Марія Мирославівна Шпак,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
вул. Максима Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна


ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ОСОБИСТІСНИЙ РЕСУРС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті обґрунтовано психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів. Визначено його основні змістові характеристики та структурні компоненти. Здійснено аналіз результатів емпіричного дослідження особливостей емоційного реагування молодших школярів в емоціогенних ситуаціях. Проаналізовано наукові підходи до розкриття сутності поняття «психологічне благополуччя». Визначено за- лежність психологічного благополуччя молодших школярів від рівня розвитку у них емоційного інтелекту


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

емоційний інтелект, емоції, почуття, психологічне благополуччя, молодші школярі.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Варій М.Й. Загальна психологія : Навчальний посібник / М.Й. Варій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 968 с.
2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман // Пер. с англ. А.П. Исаевой. – М. : АСТ: Астрель, 2011. – 478 с.
3. Журавльова Л.П. Психологія емпатії : Моног- рафія / Л.П. Журавльова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328 с.
4. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концеп- туалізація феномену, основні функції / Е.Л. Носенко, Н.В. Коврига. – К. : Вища школа, 2003. – 126 с.
5. Bar-On R. The Bar-On Emotional Quotient Inventory: Technical Manual / R. Bar-On. – Toronto : Multi-Health Systems, 1997.
6. Ryff C. The stryctyre of psyhological well-being revisited / C. Ryff // Journal of Personaliti and Sociol Psychology. – 1995. – Vol. 69. – P. 719-727.
7. Salovey P. Emotional intelligence / P. Salovey, J.D. Mayer // Imagination, Cognition and Personality. – 1990. – № 9. – P. 185-211.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.