Шмиглюк А. Г. ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ УЧАСНИКІВ АТО ПРО СУЧАСНОГО УКРАЇНЦЯ

// Наука і освіта.  2016.  №5. – 261-266

Оксана Геннадіївна Шмиглюк,
асистент кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ УЧАСНИКІВ АТО ПРО СУЧАСНОГО УКРАЇНЦЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті проаналізовано результати психосемантичного дослідження військовослужбовців щодо кате- горії «українець» в рамках дослідження їх етнічної самосвідомості. Було виявлено переважаюче змістовне наповнення учасниками АТО поняття «українець». У результаті контент-аналізу було виділено наступні ти- пи асоціацій: асоціації, пов’язані з якісними характеристиками людини, емоційно-вольовими показниками, ви- датними постатями України, національними символами та традиціями України, патріотизмом, природнім середовищем, родиною, географічними показниками, державно-політичними процесами, релігійністю


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

свідомість, самосвідомість, етнічна самосвідомість, індивідуальний рівень етнічної са- мосвідомості, груповий рівень етнічної самосвідомості, учасник АТО, асоціативний експеримент.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
2. Чепа М.-Л. А. Психологічні закономірності реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві: монографія / М.-Л.А. Чепа, М.І. Савіна, С.Є. Солодчук [та ін.]; за редакцією М.-Л.А. Чепи. – К., 2015. – 131 с.
3. Савицька О.В. Етнопсихологія: навчальний посібник / О.В. Савицька, Л.М. Співак. – К.: Караве- ла, 20011. – 264 с.
4. Співак Л.М. Психологічні основи розвитку національної самосвідомості в юнацькому віці. – Ав- тореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. / Л.М. Співак. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ. – 2016. – 43с.
5. Хотинець В.Ю. Этническое самосознание / В. Ю. Хотинець. – СПб.: Алетейя, 2000г. – 240 с. 

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.