І. М. Тичина. ІНТРАПСИХІЧНА МОНОДРАМА ЯК МЕТОД ПІЗНАННЯ ТА ПОШУКУ ВНУТРІШНІХ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

// Наука і освіта.  2016.  №5. – 251-256.

Ірина Миколаївна Тичина,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ІНТРАПСИХІЧНА МОНОДРАМА ЯК МЕТОД ПІЗНАННЯ ТА ПОШУКУ ВНУТРІШНІХ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті описуються особливості використання монодраматичної гри в консультативній роботі. Виок- ремлено види монодрами, залежно від проблематики, яка піднімається клієнтом: інтерперсональну, ілюзорну, інтраперсональну. Проаналізовано можливості інтрапсихічної монодрами як методу пізнання внутрішньої рольової структури особистості клієнта. Показано, що в ході інтрапсихічної монодраматичної гри клієнт має можливість виявити свої актуалізовані та приховані ролі, відчути актуальні та потенційні можливості, наблизитися до внутрішніх ресурсів розвитку. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психодрама, монодрама, інтрапсихічна монодрама, інтерперсональна монодрама, ілюзор- на монодрама, протагоніст.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Горностай П.П. Личность и роль: ролевой подход в социальной психологии личности: моногра- фия / П. П. Горностай. –К.:Интерпресс ЛТД, 2007. – 312 с.
2. Киппер Д. А. Клинические ролевые игры и психодрама / Д. А. Киппер; [Пер. с англ. М.Ю. Нику- личева, Ю.Г. Григорьевой]. – М.: ТОО «Независимая фирма «Класс», 1993 – 224 с.
3. Морено Я.Л. Психодрама / Я. Л. Морено; [Пер. с англ. Г.Пимочкиной, Е. Рачковой]. – М.: Ап- рель Пресс; Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 528 с.
4. Питцеле П. Подростки изнутри: интрапсихи- ческая психодрама / П. Питцеле // Психодрама – вдохновение и техника / Под ред. П. Холмса и М. Карп. / Пер. С англ. В. Мершавки и Г. Ченцовой. – М. : Независимая фирма «Класс», 2009. – 284 с. – (Биб- лиотека психологи и психотерапии).
5. Татенко В.О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології / В. О. Татенко // Людина. Су- бєкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / За заг. ред. В.О.Татенка. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.
6. Таувон К.Б. Принципы психодрамы // Руко- водство по психодраме / Под редакцией М.Карп, П.Холмса и К.Б. Таувон / Пер. с англ. О.П. Прокоповой; под. ред.. П.П. Горностая.- К.: Изд. П.Горностай, 2013. – 344 с.
7. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.