Сидоренко Н. И., Фриз И. В. Проблема саморегуляции поведения и ее особенности в будущих учителей

// Наука і освіта.  2016.  №5. – 246-251.

Наталія Іванівна Сидоренко,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Ірина Володимирівна Фриз,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ПРОБЛЕМА САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається проблема усвідомленої саморегуляції поведінки майбутніх педагогів. Висвітлено різні аспекти проблеми становлення та розвитку механізмів усвідомленої саморегуляції в процесі професійної підготовки та шляхи її розвитку. Дано психологічну характеристику осіб з різними стилями саморегуляції довільної активнос- ті, а також розроблено систему формування здатності до усвідомленої саморегуляції поведінки


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

саморегуляція, емоційний розвиток, інтернальність, самоконтроль, емпатія, гнучкість, відповідальність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Зейгарник Б. В. Саморегуляция поведения в норме и патологи / Б. В. Зейгарник, А. Б. Холмогорова // Психо- логический журнал. – 1989.- Т.10. – №2. – С. 12-132.
2.Калин В. К. Воля. Эмоции. Интеллект / В. К. Ка- лин // Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности. – М., 1983. – С. 171-175.
3.Миславский Ю. А. Cаморегуляция и активность личности в юношеском возрасте / Ю. А. Миславский – М.: Педагогика. 1991.- 152 с.
4.Моросанова В. И. Индивидуальный стиль само- регуляции / В. И. Моросанова – М., 1988. – 192 с.
5.Плахотникова И. В. Развитие личностной само- регуляции / И. В. Плахотникова, В.И. Моросанова. – М.: Вербум, 2004. – 48 с.
6.Чебыкин А. Я. Теория и методика эмоциональ- ной регуляции учебной деятельности / А. Я. Чебыкин. – Одесса: АстроПринт, 1999. – 158 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.