Портницька Н. Ф., Долинчук И. А. Способы решения конфликтов как фактор построения супружеских отношений: актуальные тенденции

// Наука і освіта.  2016.  №5. – 233-238.

Наталія Федорівна Портницька,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної та практичної психології,
Ірина Олегівна Долінчук,
студентка 6 курсу соціально-психологічного факультету,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЯК ЧИННИК ПОБУДОВИ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ: АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено аналіз уявлень молоді про способи вирішення сімейних конфліктів. Описано зага- льні тенденції та специфічні способи переробки і вирішення конфліктів молоддю із різним досвідом подружніх стосунків. Виявлено, що деструктивність стосунків зумовлюється відсутністю навичок обговорення змісту конфлікту та надання ситуативної підтримки. Пропонується емпірична модель вивчення внутріособистісних ресурсів переробки та розв’язання конфліктів у подружніх стосунках. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

подружні стосунки, незареєстрований шлюб, сімейні конфлікти, переробка конфлікта, способи вирішення конфлікта


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андреева Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие / Т. В. Андреева. – СПб.: Речь, 2004. – 244 с.
2. Богданова Л. П. Цивільний шлюб у сучасній демографічній ситуації / Л. П. Богданова, О. С. Щукіна // Соціологічні дослідження. – №7. – 2003. – С. 18-33.
3. Горностай П. П. Личность и роль. Ролевой подход в социальной психологии личности / П. П. Гор-ностай. – Киев: Интерпресс ЛТД, 2007. – 312 с.
4. Попович (Гісем) Т. О. Гендерни й аспект ви- бору молодими людьми стратегій вирішення сімейних конфліктів [Електронний ресурс] / Т. О. Гісем. – Ре- жим доступу: http://www.- newlearning.org.ua/sites/defaut/files/praci/
5. Дружинин В.Н. Психология семьи: 3-е изд / В.Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2006. – 176 с.
6. Захарченко В.Г. Подружні конфлікти та стра- тегії їх розв’язання в молодих сім’ях / В.Г. Захарченко // Український соціум. – 2004. – № 3.– С. 48-55.
7. Кочарян, Г. С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов / Г. С. Кочарян, А. С. Кочарян. – М. : Медицина, 1994. – 224 с.
8. Москвичева Н. Л. Образ семьи и его динами- ка до геронтогенеза / Н. Л. Москвичева // Ананьевские чтения-2003: материалы научно-практ. конф. 28-30 окт. 2003 г. – СПб.: СПбГУ, 2003. – 215с.
9. Пезешкиан Н. Семейная позитивная психо- терапия: семья как терапевт / Н. Пезешкиан / Пер. с англ., нем. – М.: Изд-во Март, 1996. – 336 с.
10. Портницька Н. Ф. Образ майбутнього по- дружнього партнера у свідомості юнок з різним до- свідом дошлюбних стосунків / Н. Ф. Портницька, І. О. Долінчук // Молодий вчений. – 2015. – №1(16). – С. 169-172.
11. Сысенко В. А. Супружеские конфликты / В. А. Сысенко. – М.: Просвещение, 1989.– 132 с.
12. Шнейдер Л. Б. Семейная психология : Учеб- ное пособие для вузов. 2-е изд. / Л. Б. Шнейдер. – М.: Академический Проэкт; Екатеринбург: Деловая кни- га, 2006. – 768 с.
13. Шуман С. Г. Конфликты в молодой семье: причины, пути устранения / С. Г. Шуман, В. П. Шу- ман. – Мн. : Университетское, 1989. – 80 с.
14. Эдеймиллер Е. Г. Психология и психотерапия семьи / Е. Г. Эдеймиллер, В. Юстицкий. – СПб.: Пи- тер, 2000. – 510 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.